velikost textu

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Název v angličtině:
Crime relating to the abuse of addictive substances
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Holubička
Vedoucí:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
148621
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní právo hmotné; zneužívání návykových látek; drogové trestné činy
Klíčová slova v angličtině:
Penal law; substance abuse; drug offences
Abstrakt:
Resumé Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek je stále aktuální právní problém. Jedná se o velmi široké téma zahrnující řadu různých otázek, jako je například nelegální výroba alkoholu, trestná činnost páchaná uživateli drog nebo trestná činnost páchaná na těchto uživatelích. Cílem mé práce byla analýza drogových trestných činů v českém trestním právu. V první kapitole této práce se stručně věnuji jednotlivým druhům drog. Druhá kapitola se zabývá historií právní regulace zneužívání nealkoholových drog, neboť stávající právní úprava z ní v mnohém vychází. Závěr pak obsahuje některé základní informace o našem novém trestním zákoníku nebo o zákonu o návykových látkách č. 167/1998 Sb. Meritum této práce je obsaženo v kapitolách 3 – 7. V nich je za použití komentáře k trestnímu zákoníku, odborných článků a zejména judikatury analyzována hmotněprávní úprava drogových trestných činů podle § 283 – 287 trestního zákoníku. Mimo jiné i s ohledem na nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 13/12 a stanoviska Trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Tpjn 301/2013 a Tpjn 300/2014. Náležitá pozornost je samozřejmě věnována některým novým prvkům, které s sebou nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. přinesl do našeho trestního práva (jako je nový trestný čin Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 trestního zákoníku). Související otázky, jako jsou nové syntetické drogy, léčba konopím nebo otázka growshopů jsou řešeny vždy u toho trestného činu, k němuž mají nejblíže. V těchto případech jsem použil také další zdroje jako zejména internetové zpravodajské servery. Závěr této práce jsem pak věnoval trestným činům souvisejícím s užíváním návykových látek, jako je například trestný čin opilství podle § 360 trestního zákoníku. Věřím, že má práce bude skromným příspěvkem k diskuzi o problematice zneužívání návykových látek.
Abstract v angličtině:
Summary Crime relating to the abuse of addictive substances Crime relating to the abuse of addictive substances is still a current legal issue. It is a very broad topic including many different questions, namely illegal alcohol production, crimes committed by drug users to get money to pay for their addiction or crimes committed on drug users. However, the purpose of my thesis is to analyse drug offences in the Czech Penal law. In the first chapter of this work, I briefly describe the division of drugs into specific groups based on common features and also provide some information concerning origin, usage and effects of the most known substances. Second chapter deals with the history of legal regulation of crimes relating to the abuse of non-alcoholic drugs, because existing legislation is in many ways based on it. In this legal area, our country is still bound by several international conventions and I have incorporated them in this chapter too. Finally, this chapter includes some basic information about our new penal code. The merit of this thesis is contained in chapters 3 – 7. There, substantive rules of drug offences according to articles 283 – 287 of the penal code are analyzed using the commentary on the penal law, articles of legal experts, and especially jurisprudence. In these chapters, I direct my attention to some new aspects brought to our penal law by current penal code (like a new offence called “Illegal cultivation of plants containing narcotic or psychotropic substances for personal use of an amount greater then small” according to article 285 of the penal code) and the way that Supreme Court of the Czech Republic dealt with some arguable legal issues. Related topics, e.g. new synthetic drugs or issue of cannabis shops, are discussed together with that drug offence to which they are the closest. In these cases I have used other sources such as relevant Internet news sites. I have dedicated the end of this thesis to categorizing criminal offences associated with the use of addictive substances, e.g. criminal offence of intoxication according to article 360 of the penal code. I believe that my work will be a modest contribution to the debate on the issue of substance abuse.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Holubička 905 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Holubička 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Holubička 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 186 kB