velikost textu

Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku
Název v angličtině:
Developement of syntax in written Czech at the pupils of lower secondary education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eliška Doležalová
Školitel:
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Ludmila Zimová
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Id práce:
148562
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Didaktika českého jazyka (XDCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
syntax českého jazyka, osvojování mateřského jazyka, kvalitativní výzkum, obsahová analýza, vyučování českému jazyku, komunikační a slohová výchova, druhý stupeň základní školy
Klíčová slova v angličtině:
Czech language syntax, mother tongue acquisition, qualitative research, content analysis, Czech language teaching, communication and stylistics in education, 6th to 9th grade of primary education
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zabývá vývojem syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku na materiálu písemných slohových prací, konkrétně slohového útvaru vypravování. Na základě analýzy dvou souborů textů: (1) žáků 6.–9. ročníku základní školy v obci blízko Prahy, (2) žáků 6.–9. ročníku základní školy v Praze, doplněných korpusovým materiálem, byla charakterizována podoba současné syntaxe psané češtiny a její vývoj v závislosti na věku žáků. Celkem tedy bylo analyzováno 302 slohových prací. Z důvodu komplexnějšího poznání reality byly analyzovány také kurikulární a edukativní materiály, výukové hospitace a řízené rozhovory s učiteli. Díky porovnání vývoje jednotlivých složek psané syntaxe bylo možno nejen vyslovit materiálově podložené závěry o současném stavu a vývoji psané syntaxe u žáků staršího školního věku, ale zároveň identifikovat případné vývojové disparátnosti jednotlivých složek syntaxe a vyslovit metodická doporučení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation thesis focuses on the topic of the development of syntax of written Czech at the pupils of lower secondary education on the material of written compositions of story-telling. The thesis characterises the form of current syntax of written Czech and its development depending on the age of pupils. The analysis is bases on two collections of texts – the texts in the first collection were produced by 6th to 9th primary school grade pupils based in a town near Prague, the second collection was produced by 6th to 9th primary school grade pupils in Prague. These data were then supplemented with corpus material. In total, there were 302 compositions analysed. Moreover, to depict the reality in its complexity, also curricular and educational materials were being analysed as well as lesson observations and structured interviews conducted with teachers. The comparison between the particular constituents of written syntax enables the conclusions to be drawn being based on the analysed material giving evidence on the current state and development of written syntax with pupils of 6th to 9th grade of primary school, as well as possible disparities of development of particular syntax constituents to be identified and some recommendations for teaching methodology to be conveyed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Doležalová 6.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Doležalová 350 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Doležalová 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lucie Zimová 462 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 444 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 698 kB