velikost textu

Řekové poválečného Berounska. Životní příběhy obyvatel řecké národnosti Berouna a jeho okolí po druhé světové válce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řekové poválečného Berounska. Životní příběhy obyvatel řecké národnosti Berouna a jeho okolí po druhé světové válce
Název v angličtině:
Greeks in the postwar Beroun. The life stories of the Greek residents in Beroun and its surroundings after the World War II
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavel Zálom
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D.
Id práce:
148477
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Řekové, Berounsko, imigrace, občanská válka, komunita, orální historie, identita
Klíčová slova v angličtině:
Greeks, Beroun region, imigration, civil war, community, oral history, identity
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce je přiblížit vybrané aspekty týkající se přítomnosti řecké komunity na území Berounska, jež se zde usadila v souvislosti s řeckou poválečnou imigrací do Československa na přelomu 40. a 50. let 20. století. Jde o historicko- antropologický výzkum v oblasti soudobých dějin, zahrnuty jsou i prvky etnologické. Tento projekt chápu jako příspěvek k místním soudobým dějinám, stejně jako k historii vybraného etnika na území České republiky. Klíčovou použitou metodou je orální historie. Vzhledem k detailnosti sledovaného tématu se podařilo vyhledat jen omezené množství archivního materiálu, které bylo v práci zohledněno. Využita byla i odborná literatura. Se spoluprací na projektu souhlasilo šest narátorů a dvě narátorky řeckého původu. Archivní výzkum probíhal v Národním archivu v Praze, v archivu Českého červeného kříže a ve Státním oblastním archivu v Berouně. Jádrem práce jsou vybrané tematické okruhy, které mají umožnit dosažení cíle diplomové práce. Mimo jiné se vztahují ke vzpomínkám na příběhy rodičů ve spojitosti s řeckou občanskou válkou, jejich příchodu do Berouna a životu zde, zahrnuta jsou i témata jejich vztahu k Řecku, České republice a Berounu a jejich vnímání vlastní etnické identity. Jako jakýsi referenční bod posloužila kniha Kateřiny Králové a jejího kolektivu Vyschly nám slzy… Narátoři a narátorky umožnili svým vyprávěním v hlavních rysech zmapovat historickou faktografii týkající se jejich přítomnosti na Berounsku, stejně jako zachytit jejich vnímání, postoje a názory související s jejich životem zde. -1-
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the diploma thesis is to present the selected aspects regarding the presence of the Greek community in the Berounsko region, who settled here in connection with the Greek post-war immigration into the Czechoslovakia in the late 40s and 50s of the 20th century. It is a historical and anthropological research in the field of contemporary history, elements of ethnology are also included. This project is seen as a contribution to the local contemporary history, as well as the history of the selected ethnic group in the Czech Republic. The key method used is the oral history. Due to the narrow definition of the topic were found only a limited amount of archival material that was reflected in the work. The literature was also used. To collaborate on the project agreed six male narrators and two female narrators of the Greek origin. Archival research was conducted at the National Archive in Prague, in the archives of the Czech Red Cross and the State Regional Archive in Beroun. The core of this paper consists of the selected thematic areas that should enable the achievement of the objective of the thesis. Among other things, the areas relate to memories of stories of parents in connection with the Greek civil war, their coming to Beroun and living here, the topics of their relationship to Greece, Czech Republic and Beroun and their perception of their ethnic identity are included. As a sort of reference point served book written by Kateřina Králová and collective of authors Vyschly nám slzy… The storytelling of the narrators allowed the mapping of the main features of historical facts regarding their presence in Beroun, as well as capture of their perceptions, attitudes and beliefs related to their life here. -1-
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Zálom 3.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Zálom 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Zálom 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB