velikost textu

Etablování orální historie v českém prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etablování orální historie v českém prostředí
Název v angličtině:
The Evolution of Oral History in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michala Drahovzalová
Vedoucí:
PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Id práce:
148472
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
orální historie, kvalitativní metody, "Sto studentských revolucí", Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Česká asociace orální historie
Klíčová slova v angličtině:
Oral history, qualitative methods, project "Sto studentských revolucí", Institute of Contemporary History, Czech Oral History Association
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová mapuje téma etablování orální historie v českém prostředí. Výzkum, prováděný především metodou orální historie, má těžiště v období od roku 1989, neboť tato metoda u nás mohla být rozvíjena až po pádu komunistického režimu. První část práce se zabývá zvolenou metodologií, přibližuje výzkumné téma a jeho cíle a objasňuje historická východiska. Druhou část práce tvoří analýza a interpretace sesbíraného materiálu. Zaměřuji se na výzkumné projekty, které byly prostřednictvím orální historie realizovány, jejich publikační výstupy a ohlasy na ně. Snažím se je rovněž zasadit do širšího kontextu. Dále se věnuji formování institucionálního zázemí v České republice a zmiňuji hlavní pracoviště, kde je orání historie využívána. Kladu důraz na zprostředkování názorů a pohledů mých narátorů, kteří jsou sami aktivními účastníky procesu etablování orální historie v českém prostředí. Klíčová slova orální historie, kvalitativní metody, Sto studentských revolucí, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Česká asociace orální historie
Abstract v angličtině:
Abstract The presented study maps the topic of oral history development in the Czech Republic. The research, conducted mainly via oral history method, reflects the period since 1989 as this method could only be developed after the fall of the communist regime. The first part of the thesis deals with the chosen methodology, introduces the research topic and its objectives and clarifies the historical background. The second part of the thesis presents the analysis and interpretation of the collected material. I focus on the research projects that have been conducted via oral history and publication outputs. I try to put the researches within the broader context as well. Finally, I focus on the development of institutional background in the Czech Republic and mention central institutions where oral history method is being used. I emphasize on insights and views of my narrators who are themselves active participants in the process of establishing oral history in the Czech Republic. Key words Oral history, qualitative methods, project Sto studentských revolucí, Institute of Contemporary History, Czech Oral History Association
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michala Drahovzalová 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michala Drahovzalová 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michala Drahovzalová 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 152 kB