velikost textu

Buddhismus Diamantové cesty v České republice – historie a současnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Buddhismus Diamantové cesty v České republice – historie a současnost
Název v angličtině:
The Diamondway Buddhism in Czech Republic – the Past and the Present
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Milan Středa
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Id práce:
148468
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce „Buddhismus diamantové cesty v ČR – historie a současnost: sonda do života komunity v olomouckém regionu“se zaměřuje na poměrně nový sociální jev - vznik a vývoj meditačních center buddhismu Diamantové cesty v České republice. Za použití příkladu jedné z buddhistických komunit tohoto směru buddhismu, sdružené kolem meditačního centra v Olomouci, přispívá k poznání tohoto stylu buddhismu, jeho historii, současnosti a každodennosti. Zaměřuje se na vznik, fungování a činnost komunity. Práce používá k dosažení tohoto cíle dvou metod. První je zkoumání dostupných historických pramenů, jehož účelem je zasazení olomoucké komunity do světového, evropského a republikového kontextu buddhismu. Druhá je metoda orální historie, s jejíž pomocí získává přehled o dosud nepublikovaných údajích o organizaci, každodennosti, zvyklostech a činnosti komunity. Zjišťuje také, jaký význam a vliv má pravidelná účast na činnosti komunity a samotné praktikování tohoto stylu buddhismu na její členy, jejich názory a postoje ke světu a společnosti.
Abstract v angličtině:
Annotation Diploma thesis „Diamond Way Buddhism in Czech Republic – History and Presence: look into the life of community in the region of Olomouc“ deals with a relatively new social phenomenon – foundation and development of centers of Diamond Way Buddhism in Czech Republic. We will concentrate on one of these buddhist communities connected to meditation center in Olomouc. This thesis contributes to knowledge of this buddhist style, its history, presence and dailiness. It focuses on creation, functioning and activities of this community. This thesis uses two methods to reach its goal. The first is to investigate available historical sources to put this community into the context of Czech, European and world Buddhism. The second method is oral history by which we can gain knowledge about yet unpublished information about organization, dailiness, habits and activities of a community. This thesis is also trying to find out what influence has regular attendance of community activities and the practitioning of this style of Buddhism on its members, their opinions on world and society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Milan Středa 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Milan Středa 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Milan Středa 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 462 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 133 kB