velikost textu

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR očima pamětníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR očima pamětníků
Název v angličtině:
Institute of Contemporary History
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Magdalena Šťastná
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Id práce:
148466
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Akademie věd České republiky – Ústav pro soudobé dějiny - knihovna – orální historie – genderové hledisko.
Klíčová slova v angličtině:
The Academy of Science of the Czech Republic – The Institute of Contemporary History - library – oral history – gender perspective.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce si klade za cíl rozšířit dosud známé poznatky o Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR o podrobnější popis prvních deseti let existence této instituce. Hlavním cílem práce je zprostředkovat pohledy části zaměstnanců Ústavu, jeho tzv. nevědecké složky, na jeho činnost. V první, teoretické části je téma uspořádání a činnosti Ústavu zasazeno do dobového kontextu, se zaměřením na tehdejší postavení a problematiku historiografie jako vědního oboru; v tomto rámci se podává i obecný popis historiografie jako takové. Na to navazuje kapitola charakterizující zkoumání soudobých dějin v USA, Francii, Německu, Rakousku, Velké Británii a Polsku. V hrubých obrysech jsou zde zachyceny posuny tematických a geografických těžišť, jak se projevovaly v zaměření zájmu historiků soudobých dějin v uvedených zemích. Vzhledem k zakotvení Ústavu se jedna kapitola věnuje institucionálnímu uspořádání Akademie věd České republiky. Metodologická část je zaměřena na objasnění pojmu výzkumného projektu, včetně očekávání a cílů s ním spojených, popisuje užívané metody, s důrazem na kvalitativní metodu orálně-historickou. Interpretační část podrobně pojednává vznik Ústavu, formování jedinečné ústavní knihovny, fungování Ústavu v 90. letech minulého století, s náhledem na pracovní i mezilidské vztahy uvnitř Ústavu a složení jeho personálu prizmatem v té době opomíjeného genderového hlediska. Klíčová slova: Akademie věd České republiky – Ústav pro soudobé dějiny - knihovna – orální historie – genderové hledisko.
Abstract v angličtině:
Abstract This degree work sets itself the objective to extend well-known information about the Institute of Contemporary History, bringing precise description of the first ten years of its existence. The main purpose of this work is to elaborate further on the Institute´s activities from the perspective of the so-called non-scholarly component of its staff. In the first theoretical part of this work, the theme of the structure and activities of the Institute is put into the context of time, with special attention to previous perspectives and problems of historiography as a scientific discipline; in this scope a general description of historiography as such is examined. Subsequent chapters characterize the methods of examination in the field of contemporary History in the U.S.A, France, Germany, Austria, Great Britain and Poland. It also gives a rough outline of changes in topical and geographical analysis as manifested in the attempt of specialisation in the above mentioned countries. In regards to the management of the Institute, the next chapter deals with the institutional structure of The Academy of Science of the Czech Republic. The methodological part of this work is focused on the clasification of the concept of a reaserch project including relevant expectations and objectives; it describes previously used methods, putting further emphasis on the qualitative method of oral-History. The interpretational part of this work deals in detail with the origins of the Institute, formation of its unique library, and its purpose during ninety years of the last century. Furthermore, with regard to the professional and human relations within the Institute itself as well as the composition of its personnel by the prism of its former neglected gender perspective. Key words: The Academy of Science of the Czech Republic – The Institute of Contemporary History - library – oral history – gender perspective.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdalena Šťastná 3.71 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Magdalena Šťastná 2.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdalena Šťastná 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdalena Šťastná 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 153 kB