velikost textu

Cestovní ruch a cestování v 70. a 80. letech 20. století z perspektivy občanů ČSSR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cestovní ruch a cestování v 70. a 80. letech 20. století z perspektivy občanů ČSSR
Název v angličtině:
Travel industry and travelling in the 70s and 80s of the 20th century from the perspective of Czechoslovak citizens
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dana Fürstová
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Id práce:
148454
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cestování, cestovní ruch, výběrová a závodní rekreace, dovolená, Revoluční odborové hnutí (ROH), rekreační středisko.
Klíčová slova v angličtině:
Travel industry, travelling, recreation, holiday, Revolutionary Trade Unions (ROH), recreation resort.
Abstrakt:
Práce pojednává o fenoménu cestování z pohledu občanů, kteří v období od 70. let 20. století do 17. listopadu 1989 využívali nabídky cestovních kanceláří, anebo cestovali jako účastníci odborářských nebo závodních dovolených. Časové období je vymezeno pamětí dosud žijících narátorů, kteří mohou referovat o svém cestování v dospělém věku. V první části práce je pojednáno o hospodářské a sociální situaci společnosti. Následuje nastínění problematiky cestovního ruchu. Hlavní část tvoří interpretace životopisných vyprávění narátorů se zaměřením na fenomén cestování. Biografická explorace na pozadí získaných dat může poskytnout osobní i historický náhled na fenomén cestování v daném období. Výsledky jsou v závěru práce shrnuty s ohledem na současnost. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The Master's thesis focuses on the phenomenon of travel from the perspective of Czechoslovak citizens who travelled to destinations offered by travel agencies, trade unions or their employers from the 1970s to 17th November 1989. The time span is defined by the memory of the living narrators, who can refer to their travel in adulthood. The economic and social situation is addressed in the first part of the thesis, followed by issues related to tourism. The main part consists of interpretation of biographical narratives focused on the phenomenon of travel. Synthesis of biographical exploration and acquired data can result in a personal as well as historic view of the travel phenomenon within the defined time span. Findings about travelling and travel industry are summarized at the end of this master’s thesis with regard to the present. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dana Fürstová 33.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dana Fürstová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dana Fürstová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 133 kB