velikost textu

Nakladatelství ODEON - vstupní brána do světové literatury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nakladatelství ODEON - vstupní brána do světové literatury
Název v angličtině:
ODEON publisher - gateway to the world literature
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vratislav Kozák
Vedoucí:
Mgr. Jiří Hlaváček
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Id práce:
148431
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem práce je analyzovat běžný den v nakladatelství Odeon v rámci období takzvané normalizace, a to na základě orálně historických rozhovorů s různými zaměstnanci Odeonu a jejich porovnáním s dostupnými prameny či jinými zdroji. Během výzkumu byla využita metoda orální historie. Odeon byl ve své době velmi důležitým nakladatelstvím pro rozvoj naší kultury a soustředil se převážně na překlady zahraniční literatury. Práce je rozdělena na dvě velké části. První část se zabývá nakladatelským procesem a všemi činnostmi s ním souvisejícími. Druhá část je zaměřena na vliv politiky na nakladatelství ve zvoleném období. Důraz je kladen na schvalování knih, cenzuru a jiná témata. Klíčová slova: nakladatelství Odeon – normalizace – orální historie – cenzura – zákaz publikovat.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of essay is to analyze ordinary day in the Odeon publishing house during so called normalization period, based on oral history interviews with various Odeon employees and their comparison with accesible sources or other references. The method of oral history was used during the research. Odeon publisher was very important publishing house for our cultural development with it’s focus on foreign literature translations in his days. The essay is separated in divided into two big parts. The first part adresses the publishing process and all related activities. The second part is focused on political influence on publisher in predetermined period. Emphasis has been put on authorization, censorship and other topics. Key words: Odeon publisher – normalization – oral history – censorship – the publication ban.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vratislav Kozák 960 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vratislav Kozák 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vratislav Kozák 136 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Hlaváček 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 452 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB