velikost textu

Proměny každodennosti pohraničí českých zemí a ustavování diktatury KSČ na příkladu okresů Šumperk a Zábřeh 1945–1960

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny každodennosti pohraničí českých zemí a ustavování diktatury KSČ na příkladu okresů Šumperk a Zábřeh 1945–1960
Název v angličtině:
Transformations of Everyday Life in the Czech Borderlands within the (De-)Stabilization of the Communist Dictatorship as illustrated by Districts Šumperk and Zábřeh 1945–1960Praha
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jaromír Mrňka
Oponenti:
Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
prof. Pavel Kolář
Id práce:
148408
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - hospodářské a sociální dějiny (HSD)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunistická diktatura – proces osídlování – pohraničí českých zemí – budování nové společnosti 1945-1960 – sociální transformace – okres Šumperk – okres Zábřeh – mobilizace společnosti – obraz nepřítele – poctivá práce – životní úroveň
Klíčová slova v angličtině:
Communist Dictatorship – Process of the New Settlement – Czech Borderlands – Building of the New Society 1945-1960 – Social Transformation – District of Šumperk – District of Zábřeh – Mass Mobilization of the Society – Image of the Enemy – Honest Work – Living of the good life
Abstrakt:
Abstrakt Mrňka, Jaromír: Proměny každodennosti pohraničí českých zemí a ustavování diktatury KSČ na příkladu okresů Šumperk a Zábřeh 1945–1960. Praha: ÚHSD FF UK, 2014. Rigorózní práce, školitel Matěj Spurný, 217 s. Předkládaná rigorózní práce je upravenou verzí práce diplomové. Na základě výzkumu regionálních souvislostí přispívá k hlubšímu poznání procesu konstituování nové společnosti v pohraničí českých zemí. Výzkumné pole je na jedné straně vymezeno strukturálními aspekty demografických proměn následujících po druhé světové válce (nucené vysídlení německého obyvatelstva, vliv a důsledky neorganizovaného a organizovaného osídlovacího procesu), na straně druhé potom souvislostmi ustavování a proměn panství komunistické diktatury, včetně jejích krizí v letech 1953 až 1957. Sledováním proměn dominantních a autoritativních diskursů na straně jedné a jazyka aktérů na straně druhé, jsou zde odhaleny základní hodnoty a obrazy, které přispívaly ke stabilizaci nebo naopak destabilizaci komunistického panství. Sdílenou představou umožňující mobilizaci společnosti byl proměňující se obraz nepřítele. Jeho poválečná nacionalistická konstrukce v době stalinizace společnosti ustupovala aktuálním kritériím, která byla delegitimizována při odhalení kultu Stalinovy osobnosti. V druhé polovině padesátých let byl obraz nepřítele reinterpretován aktuálně prosazovanými hodnotami „socialistické zákonnosti“ a „klidu na práci“. Základní hodnotou, která umožňovala komunistické straně opětovně získávat narušenou legitimitu, byla představa „poctivé práce“. Naopak základní destabilizační úlohu plnila otázka životní úrovně spojovaná s představami „spokojeného života“. Výrazně vstoupila do stranického a společenského diskursu až v období po roce 1953, ale přítomná byla v podstatě po celé sledované období. Příslibem jejího naplňování dokázala komunistická strana definitivně stabilizovat společenskou situaci nejpozději v průběhu roku 1957. Došlo k opuštění utopického dosahování komunistické společnosti za současného přijetí závazku k brzkému vybudování společnosti socialistické. Klíčová slova komunistická diktatura – proces osídlování – pohraničí českých zemí – budování nové společnosti 1945-1960 – sociální transformace – okres Šumperk – okres Zábřeh – mobilizace společnosti – obraz nepřítele – poctivá práce – životní úroveň
Abstract v angličtině:
1 Summary Mrňka, Jaromír: Proměny každodennosti pohraničí českých zemí a ustavování diktatury KSČ na příkladu okresů Šumperk a Zábřeh 1945–1960. [Transformation of Everyday Life in the Czech Borderlands within the (De-)Stabilization of the Communist Dictatorship as illustrated by Districts Šumperk and Zábřeh 1945–1960]. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Philosophy and Arts, Institute of Economic and Social History, 2014. Rigorous Thesis, Supervisor Matěj Spurný, 217 p. Based on research into regional context, the rigorous thesis contributes to a deeper understanding of the process of constituting a new society in the Czech borderlands. The research field is defined on the one hand by the structural aspects of demographic changes following the Second World War (the forced expulsion of the German population, the impact and consequences of unorganized and organized colonization process), on the other by the constitution and transformation of the communist rule, including the deep crisis from 1953 to 1957. In observing the changes of dominant and authoritative discourses on the one hand and the language of the acteurs on the other, the thesis identifies core values and images which contributed to the stabilization or destabilization of communist rule. The shared vision, enabling the mobilization of the society, was the evolving image of the enemy. At the time of the Stalinization of society, the post-war nationalist construction was changed to fit the current criteria. It was eventually de-legitimized by the revelations of Stalin's cult of personality. In the second half of the fifties, the image of the enemy was being reinterpreted in accordance with the then promoted values of "socialist legality" and "peace to work". The core value that allowed the Communist Party to recapture its previously disrupted legitimacy was the image of "honest work". The contrary, destabilizing role was fulfilled by the issue of social status, associated with the idea of living a "life in satisfaction". The party and social discourse came under direct influence of this image only in the period after 1953, but it was in fact present throughout the whole period 1945–1960. In promising the fulfillment of "life in satisfaction" to the citizens, the Communist Party finally managed to stabilize the social situation at the latest during 1957. Abandoning the utopian achievement of a communist society, the Party vowed soon to accomplish the creation of a socialist one. Key Words Communist Dictatorship – Process of the New Settlement – Czech Borderlands – Building of the New Society 1945-1960 – Social Transformation – District of Šumperk – District of 2 Zábřeh – Mass Mobilization of the Society – Image of the Enemy – Honest Work – Living of the good life
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaromír Mrňka 7.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaromír Mrňka 310 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaromír Mrňka 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Pavel Kolář 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 54 kB