velikost textu

Modulace chemokinového profilu lidských makrofágů a renálního epitelu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modulace chemokinového profilu lidských makrofágů a renálního epitelu
Název v angličtině:
Modulation of human macrophages and renal epitelium chemokine profile
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Halyna Pidhorodetská
Vedoucí:
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
Oponent:
Mgr. Eliška Javorková
Id práce:
148383
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chemokiny, ENA-78, IL-8, MCP-1, MIP-1 β, RANTES, GRO alpha
Klíčová slova v angličtině:
chemokines, ENA-78, IL-8, MCP-1, MIP-1 β, RANTES, GRO alpha
Abstrakt:
Abstrakt Jeden z hlavních účinků prozánětlivých cytokinů je indukce chemokinů a exprese adhezivních molekul, které regulují migraci imunitních buněk do centra poškození. Chemoatraktivní gradient zajišťuje kromě toho také fyziologický přísun buněk do tkání a lymfatických orgánů za normálních okolností. Chemokiny jsou chemotaktické cytokiny, které tvoří velmi rozsáhlou a rozmanitou skupinu vylučovaných proteinů, které mají mnoho funkcí jednak v procesech udržujících homeostázu, ale i ve stavech zánětlivých. Produkce některých chemokinů má také zásadní vliv na odhojení štěpu. Další pochopení mechanismů, kterými se účastní chemokiny akutní rejekce, by mohlo přispívat ke zlepšení léčebných kroků v transplantologii. V této diplomové práci byly sledovány sérové hladiny chemokinů u pacientů s transplantovanou ledvinou, tato měření však neukázala významnou dynamiku. Dále byl sledován vliv efektu prozánětlivých cytokinů na uvolnění chemokinů z buněk renálního epitelu a monocytů. Byly prováděny experimenty, kde se sledovaly hladiny jednotlivých chemokinů jako ENA-78, IL-8, MCP-1, MIP-1 β, RANTES, GRO alpha, u buněčných kultur THP-1 (monocyto/makrofágová buněčná linie), RPTEC (renální epiteliální buňky proximálních tubulů) a RA (nádorová linie ledvinových buněk). Ke stimulaci byl použit TNF-α (tumor nekrotizující faktor alfa). Chemokin ENA-78 byl nejvíce produkován u buněčné kultury RA, chemokin IL-8 (CXCL-8) měl nejvyšší hladinu u buněk RPTEC, největší hladiny MCP-1 bylo dosaženo u buněk RA. Celkově nejvyšších hodnot u buněk THP-1 stimulovaných pomocí TNF-α dosáhl chemokin RANTES, u buněk RPTEC maximální hladiny dosáhl chemokin GRO alpha. Indukce CD54 byla největší u THP-1 buněk, u buněk RA byla exprese menší, u buněk RPTEC nebyl antigen detekován ani po stimulaci. Hladiny chemokinů v supernatantech byly měřeny pomocí technologie Luminex. Klíčová slova: chemokiny, ENA-78, IL-8, MCP-1, MIP-1 β, RANTES, GRO alpha
Abstract v angličtině:
Abstract One of the main effects of pro-inflammatory cytokines is the induction of chemokines and the expression of adhesive molecules that regulate the migration of immune cells to the center of the damage. Chemoattractant gradient also provides a physiological delivery of cells to tissues and lymphatic organs under normal circumstances. Chemokines are chemotactic cytokines that form a very large and diverse group of secreted proteins that have many functions both in processes that maintain homeostasis but also in inflammatory states. Production of some chemokines also has a major effect on graft rejection. Further understanding of the mechanisms involved in the acute rejection chemokine could contribute to improving treatment steps in transplantology. In this diploma thesis, serum chemokine levels were monitored in renal transplant patients, but these measurements did not show significant dynamics. Furthermore, the effect of pro-inflammatory cytokines on the release of chemokines from renal epithelial cells and monocytes was studied. Experiments were performed to monitor the levels of individual chemokines such as ENA-78, IL-8, MCP-1, MIP-1 β, RANTES, GRO alpha, THP-1 (monocyte/macrophage cell line), RPTEC (renal epithelial cells of proximal tubules) and RA (renal cell tumor lines). TNF-α (tumor necrosis factor alpha) was used to stimulate. Chemokine ENA-78 was most produced in the RA cell culture, chemokine IL-8 (CXCL-8) had the highest level in RPTEC cells, the highest levels of MCP-1 were achieved in RA cells. Overall, the highest values for TNF-α stimulated THP-1 cells reached the RANTES chemokine, with peak RPTEC cells reaching the GRO alpha chemokine. Induction of CD54 was greatest in THP-1 cells, RA expression was less, in RPTEC cells the antigen was not detected even after stimulation. Chemokine levels in supernatants were measured using Luminex technology. Key words: chemokines, ENA-78, IL-8, MCP-1, MIP-1 β, RANTES, GRO alpha
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Halyna Pidhorodetská 2.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Halyna Pidhorodetská 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Halyna Pidhorodetská 194 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eliška Javorková 320 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB