velikost textu

Znárodnění v Československu a ve Francii 1945 - 1948

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Znárodnění v Československu a ve Francii 1945 - 1948
Název v angličtině:
Nationalizations in Czechoslovakia and France 1945 - 1948
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Katarína Kukanová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
148335
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem předkládané práce je srovnání československého a francouzského znárodnění v letech 1945-1948. Z hlediska struktury práci tvoří dvě části 1) teoreticko-historická a 2) komparativní, zkoumající podobnosti a rozdily procesu znarodnění ve Francii a v Československu v letech 1945–1948. První část věnovaná prehistorii a pojmu znarodnění se zabývá především odlišnostmi v kapitalistickém a socialistickém pojeti principů svobody, rovnosti a soukromého vlastnictvi, přičemž je v této části rozebírán vznik znárodnění jakožto ekonomického a politického konceptu a jeho transformace v samostatný pravní institut. Konečně tato čast srovnává definice znarodněni v povalečném francouzském a československem pravu a právní teorii a pokouší se znarodnění vymezit vůči přibuzným institutům vyvlastnění, konfiskace a nucené (narodní) správy. Část druhá pak představuje deskripci a komparaci procesu znárodnění v Československu a ve Francii v letech 1945–1948 a přístupu obou statů k otázce zásahů do kapitalistického soukromého vlastnictví. Mým cílem bylo odpovědět na otázku, nakolik československé řešení odpovidalo způsobu, jakým se západní demokracie vyrovnaly s novou hospodářskou, socialní a politickou realitou, jež se v Evropě zrodila v povalečném období. Za timto učelem je druhá část rozčleněna do čtyř kapitol, jež zkoumají 1) hospodářský, politický a společenský kontext, v němž se povalečné reformy v Evropě v roce 1945 utvářely, 2) francouzský znárodňovací proces v letech 1945 a 1948 a jeho srovnání s meziválečnými reformami z let 1936–1937, 3) československé znarodnění v letech 1945–1948 s tím, že pozornost je věnována i socializačním tendencím v první Československé republice a pozemkové reformě a 4) vlastní srovnaní znarodňovaciho procesu v obou statech, při němž se zaměřuji především na otázky formy pravních předpisů a legitimity jejich vydáváni, otázky rozsahu a metody znárodnění, otazky právní formy subjektů provozujících znárodnění, otázku nahrady za vyvlastněný majetek, jakož i na vztah problematiky znárodněni ke konfiskacim nepřátelského majetku.
Abstract v angličtině:
NATIONALIZATIONS IN CZECHOSLOVAKIA AND FRANCE 1945–1948 This thesis deals with process of nationalizations in Czechoslovakia and France from 1945 to 1948. It tries to compare an approach of Czechoslovak and French government to the restrictions of private property ownership after the Second World War. The First Chapter is theoretical and introductory to the topic. It starts with prehistory of nationalizations and presents the differences between capitalist and socialist notion of liberty, equality and private property and transformation of nationalizations from the economic and political concept to the legal institute. It also tries to outline the differences between nationalizations and related legal institutes as expropriation, confiscation and national administration. The Chapter Two targets on similarities and differences of nationalizations in Czechoslovakia and France during the years 1945–1948 and seeks to respond a question to what extent the Czechoslovak reforms resembled the way the Western States dealt with new economic, political and social situation in Europe after the war. It describes economic, political and social conditions of the post-war nationalizations in Europe and process of nationalizations in France and Czechoslovakia during the above-mentioned period. Comparison of Czechoslovak and French post-war nationalizations focuses primarily on the relevant legislation, extent and method of nationalizations, legal form of subjects which took over nationalized enterprises, question of compensation and on the connection between nationalizations and confiscation’s measures.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Katarína Kukanová 25.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Katarína Kukanová 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Katarína Kukanová 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 238 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB