velikost textu

Řízení před SDEU ve věci C-351/12, OSA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení před SDEU ve věci C-351/12, OSA
Název v angličtině:
CJEU Case C-351/12, OSA
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Filip Gantner
Vedoucí:
JUDr. Petra Žikovská
Oponent:
JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
Id práce:
148199
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Placení autorských odměn, Provozování vysílání, Lázeňská zařízení
Klíčová slova v angličtině:
Payment of Royalties, Performing the Broadcast, Spa facilities
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Řízení před SDEU ve věci C-351/12, OSA Práce se zabývá komplexním zhodnocením řízení před Soudním dvorem Evropské unie ve věci C-351/12, OSA, a to od podání žádosti o rozhodnutí o předběžných otázkách Krajským soudem v Plzni až po rozsudek ve věci samé. V řízení ve věci C-351/12, OSA, byly Soudním dvorem EU zodpovězeny celkem tři předběžné otázky: (i) zda je v rozporu s právem Evropské unie, aby výjimky stanovené § 23 větou třetí českého autorského zákona požívala i lázeňská zařízení a neplatila tak autorské odměny za televizory či rádia umístěná na jejich pokojích, (ii) zda se unijní směrnice lze dovolávat vůči jednotlivcům a (iii) zda monopol pro jednoho kolektivního správce neodporuje legislativě Evropské unie a zda monopolní kolektivní správce nezneužívá svého dominantního postavení. Úvod práce krátce představuje zvolené téma a strukturu práce. První kapitola je věnována skutkovým okolnostem řešeného případu, úvodu do problematiky a argumentaci stran sporu v původním řízení. Kapitola druhá se zaměřuje na první položenou předběžnou otázku, přičemž popisuje rozhodná ustanovení vnitrostátních, mezinárodních a unijních právních předpisů, právní osud výjimek v § 23 autorského zákona i relevantní judikaturu SDEU a přidává pohled autora práce na možné zodpovězení první předběžné otázky. Třetí kapitola je tvořena studií druhé a třetí položené předběžné otázky, když shrnuje vnitrostátní a unijní právní předpisy, předchozí judikaturu Soudního dvora EU; její součástí je rovněž komentář ke druhé a třetí předběžné otázce. Čtvrtá kapitola je představována přehledem a detailním popisem všech písemných vyjádření, jež ve věci OSA předložily členské státy a Komise a rovněž stanoviskem generální advokátky. Kapitola přibližuje i průběh ústního jednání před Soudním dvorem, které bylo cele věnováno třetí předběžné otázce. Kapitola poslední pojednává o rozsudku Soudního dvora ve věci samé, který byl vyhlášen dne 27. 2. 2014. Zhodnoceny jsou závěry Soudního dvora, jež učinil ke všem předběžným otázkám. Závěr pak obsahuje stručné shrnutí práce. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Title: CJEU Case C-351/12, OSA The purpose of this thesis is to analyse the proceedings before the Court of Justice of the European Union in case C-351/12, OSA, beginning with the reference for a preliminary ruling from the Regional Court in Pilsen until the judgment of the CJEU. In case C-351/12, OSA, the CJEU was asked to answer the following three questions: (i) if it is in compliance with the EU law to apply the exception stated in Section 23(3) of the Czech Copyright Act also to the spa facilities which are thus not obliged to pay royalties for performing the broadcast in its bedrooms; (ii) if there is a possibility to rely on a directive in a dispute between individuals; (iii) if the monopoly for single (monopoly) copyright collecting society is acceptable from the perspective of EU law and whether the monopoly copyright society does abuse its dominant position. The introduction shortly presents the chosen subject and the structure of the thesis. Chapter one is dedicated to the facts of the dispute in the main proceedings and introduces the issue and legal argumentation of both parties to the main proceedings. Chapter two examines the first referred question by summarizing relevant provisions of Czech, European and international law, historical development of different versions of the exceptions contained in Section 23 of the Czech Copyright Act, relevant case-law of the Court of Justice of the EU and adding the view of the author of this thesis as to the possible answer to the referred question. Chapter three comprises of a study on the second and third referred preliminary question and it consists of description of the Czech and EU law relating to the second and third question, case-law of the CJEU and is also containing the commentary of the author on the matter. Chapter four contains the detailed summary and description of all of the written observations submitted by the member states, the European Commission and the opinion of the Advocate General. This chapter also includes the report from oral hearing held before the Court, which was fully dedicated to the third preliminary question. 1 The last chapter refers to the judgment of the Court of Justice of the European Union, which was given on February 27, 2014. In this chapter, the ruling of the CJEU relating to all of the referred questions is depicted. The conclusion briefly summarises the whole thesis. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Gantner 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Gantner 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Gantner 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petra Žikovská 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB