velikost textu

Odvolání v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odvolání v trestním řízení
Název v angličtině:
Appeals in Criminal Proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eva Rejchrtová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
148181
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odvolání, trestní řízení, revizní princip
Klíčová slova v angličtině:
appeal, criminal proceedings, review principle
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou odvolání v trestním řízení z hlediska jeho zařazení do systému řádných a mimořádných opravných prostředků, charakterizuje ho po stránce teoretické s ohledem na vliv základních zásad trestního řízení a rozebírá působení revizního principu při vymezení rozsahu přezkumné povinnosti odvolacího soudu a principů kasačního a apelačního ve způsobu vyřízení odvolání, jakož i projevy dalších specifických principů opravného řízení. S přihlédnutím k zásadním změnám, k nimž došlo poslední velkou novelizací trestního řádu, popisuje platnou právní úpravu odvolání jako jediného opravného prostředku proti dosud nepravomocnému rozsudku soudu prvého stupně a upozorňuje též na některé aktuální problémy soudní praxe. Legislativní zakotvení odvolání v českém trestním řádu srovnává se slovenskou právní úpravou a de lege ferenda zvažuje potřeby odvolacího řízení vzhledem k připravované rekodifikaci trestního procesu.
Abstract v angličtině:
Abstract The Doctoral Thesis concerns with appeals in criminal proceedings from the point of view of their inclusion into the system of ordinary and extraordinary remedies characterizing them from the theoretical part with point of view to influence any basic principles of a criminal procedure and discusses the effect of revision principle defining the range of appellate court reviewing obligations and principles of an appellate court and cassation and appellation principles in the way of an appeal setting, as well as other demonstrations of other specific principles of a correction procedure. With regard to the basic changes that happened by last great amendment to the Criminal Procedure Code it describes the valid appeal legislation as the only appeal against a still not legitimate judgment of a first instance court and also draws attention to some actual problems of judicial practice. It compares the legislative confirmation of appeals in the Czech Criminal Procedure with the Slovak legislation and de lege ferenda consideres the needs of appeal proceedings with regard to the prepared re-codification of criminal justice process.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Rejchrtová 760 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Rejchrtová 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Rejchrtová 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB