velikost textu

Panství kláštera cisterciáků v Oseku se zaměřením na inkorporované farnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Panství kláštera cisterciáků v Oseku se zaměřením na inkorporované farnosti
Název v angličtině:
Dominion of the Cistercian monastery in Osek with a focus on its incorporated parishes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Tylová
Vedoucí:
Mgr. Dušan Foltýn
Oponent:
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Id práce:
148104
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klášter, opatství Osek, panství Osek, inkorporované farnosti, cisterciáci, Hrob, Jeníkov, Jenišův Újezd, Libkovice, Mariánské Radčice, Osek, Vtelno, Vysočany, Škrle
Klíčová slova v angličtině:
Monastery, Abbey Osek, Domain Osek, incorporated parishes, Cistercians, Hrob, Jeníkov, Jenišův Újezd, Libkovice, Mariánské Radčice, Osek, Vtelno, Vysočany, Škrle
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá panstvím kláštera cisterciáků v Oseku. Popisuje vývoj tohoto klášterního panství od založení kláštera po současnost. Snaží se panství ukázat jako svébytný hospodářský i kulturní celek provázaný sítí inkorporovaných far a jejich kolaturami. Práce zaměřená právě na inkorporované farnosti oseckého kláštera popisuje historii a kulturní dědictví devíti z nich, které byly doložitelně a po delší dobu součástí panství. V práci je obsažena i otázka mariánské poutní tradice prohloubené po Tridentském koncilu, jíž zkoumá v historii dvou inkorporovaných farností kláštera, v Mariánských Radčicích a Jeníkově, kde se dodnes nachází poutní místa s vyobrazením Panny Marie Bolestné.
Abstract v angličtině:
This master’s thesis deals with the dominion of the Cistercian monastery in Osek. It describes the development of the dominion since the foundation of the monastery till the present day. Its aim is to present the dominion as a distinctive economic and cultural unit interconnected with a system of incorporated parishes and their collatures The thesis is dedicated to 9 incorporated parishes of the Osek monastery that were proved to be part of the dominion during a longer time period. The thesis also explores the issue of the Marian pilgrimage tradition, which was strongly reaffirmed after the Council of Trent. The tradition is described in the context of history of two of the incorporated parishes – Mariánské Radčice and Jeníkov – where it is still possible to find pilgrimage sites with depictions of Virgin Mary as Our Lady of Sorrows.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Tylová 9.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Tylová 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Tylová 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dušan Foltýn 702 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 360 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 152 kB