velikost textu

Právní úprava ad hoc a institucionálního mezinárodního rozhodčího řízení v České republice a Portugalsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava ad hoc a institucionálního mezinárodního rozhodčího řízení v České republice a Portugalsku
Název v angličtině:
Legal regulation of ad hoc and institutional international arbitration in the Czech Republic and Portugal
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Přib
Vedoucí:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
Id práce:
148100
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní rozhodčí řízení, ad hoc, Portugalsko
Klíčová slova v angličtině:
international arbitration, ad hoc, Portugal
Abstrakt:
Resumé Předmětná rigorózní práce se zabývá analýzou právní úpravy ad hoc a institucionálního mezinárodního rozhodčího řízení v České republice a Portugalsku. Zpracovává jednotlivé prvky (mezinárodního) rozhodčího řízení, jako jsou arbitrabilita sporu, náležitosti rozhodčí smlouvy, funkce rozhodce, procesní úpravu řízení, rozhodčí nálezy a jejich vykonatelnost, jakož i další skutečnosti, které jsou ve vztahu k mezinárodnímu rozhodčímu řízení relevantní. Tato práce současně podrobněji rozebírá rozhodčí řády stálých rozhodčích soudů, které jsou v České republice a v Portugalsku oprávněny řešit mezinárodní spory. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že pokud jde o řády portugalských arbitrážních center, tyto byly z českého pohledu oblastí téměř neprobádanou. To byl ostatně i jeden z důvodů, proč volba práce padla právě na toto téma. Sledovaným záměrem této práce není pouze „hrubý“ popis, resp. citace příslušných ustanovení, ale detailní rozbor problematiky tam, kde by se mohly, s ohledem na nejednoznačnou dikci, nekonstantní nebo neexistentní judikaturu či z jiných důvodů, v praxi objevit problémy. Cílem této práce je tudíž poskytnout čtenáři komplexní náhled na ad hoc a institucionální mezinárodní rozhodčí řízení v České republice a Portugalsku a umožnění pochopení relevantních souvislostí v širším kontextu. Z důvodu přehlednosti je předmětná rigorózní práce rozdělena do pěti hlavních částí, jež se zabývají povahou rozhodčího řízení obecně, analýzou české právní úpravy, analýzou portugalské právní úpravy, představením právní úpravy společné a komparací právních úprav včetně kapitoly věnované rozhodčímu řízení de lege ferenda z pohledu českého práva. Předmětná rigorózní práce kromě vnitrostátních právních norem, dále zpracovává též právní prameny mezinárodní, tj. dvoustranné i vícestranné mezinárodní smlouvy a úmluvy, kterými jsou Česká republika a Portugalsko signatáři.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorous work deals with the analysis of legal regulation of ad hoc and institutional international arbitration in the Czech Republic and Portugal. It processes individual elements of (international) arbitration, such as the dispute arbitrability, prerequisites of the arbitration agreement, the function of an arbitrator, arbitration proceedings, arbitration awards and their enforcement, as well as other facts relevant to the international arbitration. The work also analyses the rules of arbitration of the permanent arbitration courts, which are in the Czech Republic and Portugal authorized to solve international disputes. In this context, it is worth noting that in terms of rules of arbitration of the Portuguese arbitration centres, these were from the Czech point of view almost unexplored areas. This was indeed one of the reasons for the choice of such subject. The aim of this work is not to provide only a "rough" description, respectively to quote the relevant legal provisions, however to provide detailed analysis of problems where they could occur due to the ambiguous wording, non-constant or non-existing judicial decisions or from other reasons. Therefore, the goals of the work are to provide the reader a comprehensive view on ad hoc and institutional international arbitration in the Czech Republic and Portugal and allow him to understand the problematic in the whole context. From the clarity reasons is the rigorous work divided into five main sections, dealing with the nature of arbitration in general, analysis of Czech legislation, analysis of the Portuguese legislation, an introduction to legislation in common and comparison of Czech and Portuguese regulations, including a chapter providing a view de lege ferenda from the Czech perspective. In addition to the domestic legal regulation the work also handles with the international legal sources, i.e. with bilateral and multilateral international treaties and conventions whose are the Czech Republic and Portugal signatories.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Přib 811 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Přib 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Přib 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 184 kB