text size

CTNOSTI V BAROKNÍ HAGIOGRAFII JAKO VYTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÝCH ZEMÍCH

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
CTNOSTI V BAROKNÍ HAGIOGRAFII JAKO VYTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÝCH ZEMÍCH
Titile (in english):
VIRTUES IN BAROQUE HAGIOGRAPHY AS CREATION OF MODERN SOCIETY IN THE CZECH LANDS
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Dana Procházková
Supervisor:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Opponents:
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.
prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
Thesis Id:
148043
Faculty:
Hussite Theological Faculty (HTF)
Department:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Study programm:
Theology (P6141)
Study branch:
Hussite Theology (HTD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
11/03/2020
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
17. století – jezuité – ctnosti – etika - bible
Keywords:
17th century – Jesuits – virtues – ethics - Bible
Abstract (in czech):
Abstrakt: Barokní zbožnost stojí v centru výzkumu některých historiků, kteří se pokusili popsat hlavní a jedinečné znaky této doby. Studovali některé prameny, aby zjistili, že zbožnost této doby byla emocionální, kristocentrická a užívala některé násilné prostředky. Tato práce se snaží najít typické ctnosti svatých lidí v barokní době, a tak popsat zbožnost a vyjmenovat charakterové vlastnosti svatých, které jezuitští učenci usilovali vštípit českému národu, aby je následoval. Použila jsem strukturální analýzu, abych oddělila jednotlivé příběhy životů svatých a zjistila požadované ctnosti. Zjistila jsem, že nejdůležitější ctnosti pocházejí z Matoušova evangelia, tj. milosrdenství, půst a modlitba. Prameny měly tendenci popisovat celkem normální lidi, a tak lze říci, že zde byla jistá tendence k demokratizaci svatosti. Tato zjištění nám pomáhají porozumět projevům barokní zbožnosti, stejně jako jejího vlivu na současnost.
Abstract:
ABSTRACT: Baroque piety has been the centre of research of some historians, who tried to describe the main and unique features of this time. They studied some sources to find out that this time`s piety was emotional, Christocentric and using some violent means. The present study tries to find typical virtues of holy people in the Baroque era and so describe the piety and name the character qualities which Jesuit scholars wanted to input and influence so that Czech people follow them. I used structural analysis to separate stories of the lives of saints and find the desired virtues. I found out that most important virtues were taken from the Gospel of Matthew, i.e. mercy, fasting and prayer. The sources tended to describe quite normal people so that there appeared to be some tendency to democratize sanctity. These findings help us to understand features of Baroque piety as well as its influence into the modern times.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Dana Procházková 2.18 MB
Download Abstract in czech Mgr. Dana Procházková 118 kB
Download Abstract in english Mgr. Dana Procházková 71 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Dana Procházková 890 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. 99 kB
Download Opponent's review prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. 706 kB
Download Defence's report ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 156 kB