velikost textu

CTNOSTI V BAROKNÍ HAGIOGRAFII JAKO VYTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÝCH ZEMÍCH

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
CTNOSTI V BAROKNÍ HAGIOGRAFII JAKO VYTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÝCH ZEMÍCH
Název v angličtině:
VIRTUES IN BAROQUE HAGIOGRAPHY AS CREATION OF MODERN SOCIETY IN THE CZECH LANDS
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Dana Procházková
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Oponenti:
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.
prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
Id práce:
148043
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 3. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
17. století – jezuité – ctnosti – etika - bible
Klíčová slova v angličtině:
17th century – Jesuits – virtues – ethics - Bible
Abstrakt:
Abstrakt: Barokní zbožnost stojí v centru výzkumu některých historiků, kteří se pokusili popsat hlavní a jedinečné znaky této doby. Studovali některé prameny, aby zjistili, že zbožnost této doby byla emocionální, kristocentrická a užívala některé násilné prostředky. Tato práce se snaží najít typické ctnosti svatých lidí v barokní době, a tak popsat zbožnost a vyjmenovat charakterové vlastnosti svatých, které jezuitští učenci usilovali vštípit českému národu, aby je následoval. Použila jsem strukturální analýzu, abych oddělila jednotlivé příběhy životů svatých a zjistila požadované ctnosti. Zjistila jsem, že nejdůležitější ctnosti pocházejí z Matoušova evangelia, tj. milosrdenství, půst a modlitba. Prameny měly tendenci popisovat celkem normální lidi, a tak lze říci, že zde byla jistá tendence k demokratizaci svatosti. Tato zjištění nám pomáhají porozumět projevům barokní zbožnosti, stejně jako jejího vlivu na současnost.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: Baroque piety has been the centre of research of some historians, who tried to describe the main and unique features of this time. They studied some sources to find out that this time`s piety was emotional, Christocentric and using some violent means. The present study tries to find typical virtues of holy people in the Baroque era and so describe the piety and name the character qualities which Jesuit scholars wanted to input and influence so that Czech people follow them. I used structural analysis to separate stories of the lives of saints and find the desired virtues. I found out that most important virtues were taken from the Gospel of Matthew, i.e. mercy, fasting and prayer. The sources tended to describe quite normal people so that there appeared to be some tendency to democratize sanctity. These findings help us to understand features of Baroque piety as well as its influence into the modern times.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dana Procházková 2.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dana Procházková 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dana Procházková 71 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Dana Procházková 890 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. 706 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 156 kB