velikost textu

Specializovaná pracoviště pro děti s ústavní výchovou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specializovaná pracoviště pro děti s ústavní výchovou
Název v angličtině:
Special medical care for children in institutional care
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. MgA. Dagmar Slavíková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.
PaedDr. Lubomír Bajcura
Id práce:
148039
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova (RIGO SPP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dítě Dívky Psychiatrická diagnóza Školské zařízení Ústavní a ochranná výchova Pedagogický proces Pedagogické kompetence
Klíčová slova v angličtině:
child girls psychiatric diagnosis school equipment Institutional and protective care educational process pedagogical competences
Abstrakt:
Abstrakt Ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy mohou být umístěny i děti, které mají dětským psychiatrem diagnostikováno psychiatrické onemocnění. Hlavní myšlenkou k sepsání této práce bylo reflektování progresivních prvků podílejících se na procesu socializace a zároveň prvků, které tento proces u dívek v konkrétním dětském domově se školou zpomalují. Rodina, autorita, agrese a komunikace byly hlavní oblasti, ze kterých bylo vycházeno při kladení výzkumných otázek. Zároveň byly blíže konkretizovány jednotlivé pracovní pozice, které se přímo podílely na výchovně léčebném režimu daného zařízení. Vše se promítalo do procesu, kterým dané dívky v průběhu pobytu procházely. V rámci výzkumu byla kvalitativním způsobem zpracována anamnestická data dívek a záznamy způsobu práce, které byly využity k reflektování oblastí a práci s dívkami. Předkládaná práce ukazuje odlišný způsob uvažování o pedagogickém procesu a pedagogických kompetencích v rámci školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Důraz je dán na kooperaci v rámci celého pracovního týmu. Na základě závěrů práce je doporučeno zpracovat metodiku pro práci s psychiatricky nemocnými dětmi ve školských zařízeních. Klíčová slova Dítě Dívky Psychiatrická diagnóza Školské zařízení Ústavní a ochranná výchova Pedagogický proces Pedagogické kompetence
Abstract v angličtině:
Abstract Mentally ill children could be placed in institutional care. The main idea for writing this work was to reflect progressive or negative elements involved in the process of socialization of girls in particular children's home. A family, an authority, an aggression and a communication were the main areas for research questions. Also was concretized individual positions of staff in the educational and therapeutic mode of the children´s home. The anamnestic data and ways of working were processed by qualitative way. The present work shows a different way of thinking about the teaching process and pedagogic competences in the context of institutional care. Emphasis is put on cooperation within the whole team. Based on the conclusions of this work is recommended to prepare a methodology for working with psychiatrically ill children in institutional care. Keywords child girls psychiatric diagnosis school equipment Institutional and protective care educational process pedagogical competences
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. MgA. Dagmar Slavíková 1.32 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. MgA. Dagmar Slavíková 499 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. MgA. Dagmar Slavíková 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. MgA. Dagmar Slavíková 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Mottlová, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Lubomír Bajcura 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 72 kB