velikost textu

Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě (1618-1673)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě (1618-1673)
Název v angličtině:
The operation of Capuchin Order in Bohemia and Moravia between 1618–1673
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marek Brčák
Vedoucí:
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Id práce:
148037
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
28. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá historií kapucínského řádu v Čechách a na Moravě v letech 1618–1673. Rok 1618 je datem vzniku česko-rakouské kapucínské provincie. Horní mezník tvoří rok 1673, kdy se tento správní celek rozděluje na českou a rakouskou část, čímž jsou ustanoveny dvě nové samostatné provincie kapucínského řádu. První kapitola rigorózní práce se věnuje zhodnocení dosavadní sekundární literatury a rozboru pramenů k danému tématu, z nichž se soustřeďuji především na narativní prameny, jelikož jsou hlavním zdrojem informací této rigorózní práce. Druhá kapitola se zaměřuje na charakteristiku a obecné dějiny kapucínského řádu. Bez znalosti specifik a zaměření tohoto řádu lze totiž jen těžko pochopit jeho působení a chování v Čechách a na Moravě. Při vypracování této části jsem nemohl pominout ani františkánský kontext a jeho historii, neboť se taktéž promítl do zaměření a spirituality kapucínského řádu. V třetí kapitole popisuji samotné dějiny česko-rakouské kapucínské provincie, které jsou v této době ve znamení velkého rozvoje z pohledu nárůstu počtu členů a konventů v provincii. Zaobírám se zde otázkami vývoje složení osazenstva zdejší provincie z hlediska geografického původu a sociální stratifikace, dále se zabývám dopadem třicetileté války na působnost kapucínů v mnou vymezeném prostoru, či bezprostředními důvody, které vedly ke vzniku nového kapucínského řeholního domu. V nejdelší čtvrté kapitole rigorózní práce se zabývám úspěšnou interakcí kapucínů s jednotlivými složkami společnosti (panovníkem, šlechtou, městy atd.), díky které se mohl řád tak zdařile etablovat a působit v Čechách a na Moravě. V této části práce představuji i mechanismy, které kapucíni používali při navazování a prohlubovaní sociálních kontaktů. Dále zde rekonstruuji síť kapucínských podporovatelů, ale znázorňuji zde i konflikty kapucínů s některými složkami společnosti (především dalšími řeholními řády a diecézním klérem), které tento řád vnímaly jako konkurenci. V závěrečné páté kapitole seznamuji čtenáře s postavením jedince v kapucínském řádu, nastiňuji zde jeho všední denní režim, řádovou formaci, kterou musel projít, či návod pro sestavení jeho životopisu. Celou kapitolu uzavírám individuálními příklady – životními osudy jednotlivých kapucínských řeholníků, jenž pomáhají kapucínskou kariéru a službu dokreslovat. Rigorózní práce je doplněna též o celou řadu příloh, z nichž největší podíl tvoří prosopografické seznamy řeholníků (tedy provinčních ministrů, provinčních definitorů, kvardiánů, lektorů, novicmistrů atd.), na jejichž základě jsem mohl vytvořit i životopisy nejvýznamnějších členů kapucínů působících v česko-rakouském prostoru. Klíčová slova kapucíni; Čechy a Morava; česko–rakouská kapucínská provincie; 1618–1673; rekatolizace; interakce řeholního řádu se společností; sebeprezentace řeholního řádu; řeholní každodennost; řeholní legislativa; konvent a šlechta; konvent a městská společnost; kapucíni a panovnický dvůr; vztah kapucínů s církevními institucemi; členové řádu
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the history of the Capuchin order in the Czech-Moravian territory during 1618–1673. The Czech-Austrian Capuchin province was established in 1618 and in 1673 was divided into Czech and Austrian part which led to formation of two individual provinces of the Capuchin order. The first chapter of the thesis introduces the review of existing literature that deals with this theme and the characterization of sources. This chapter is focused on narrative sources that are fundamental for this thesis. In the second chapter, the Capuchin order and its history are characterized. These information explain the behaviour of Capuchins in the Czech- Moravian territory. I could not omit the Franciscan order and its history in this passage, because these also influenced the orientation and spirituality of the Capuchin order. The whole history of the Czech–Austrian Capuchin province is described in the third chapter. This period witness of a significant progress in admission of new members of the Capuchin order and founding of new convents. I am interested in the national origin of the members and their social stratification. Further, I deal with the impact of the Thirty Years War on the Order in the specified region. The reasons of founding new Capuchin convents are explained here as well. The fundamental fourth part of the thesis focuses on the successful interaction among various parts of the society (the monarch, the nobility, towns etc.). Thanks to this interaction, the Order could develop its activities in Bohemia and Moravia. The means of creating and deepening a social contacts are presented. I study the network of the benefactors of the Capuchin order. However, conflicts with a several groups in the society, mainly with other religious orders and diocesan priests, which considered the Capuchin order to be their rivals, are also mentioned. In the end, the fifth chapter informs the reader about the individual person in the Capuchine order. The daily routine, the order formation which he passed or a guideline for creating his biography are adumbrated. The chapter is concluded with individual examples – lives of some Capuchin friars that help us understand their career and ministration. A number of attachments is appended to the thesis. The largest amount consists of prosopografical indexes of friars – province ministers, definitors, guardians, lectors, novice- masters etc. Biographies of the most important friars of the Czech–Austrian province could be created on the basis of the indexes. Key words Capuchins; Bohemia and Moravia; Capuchin province of Bohemia and Austria; 1618–1673; Re-catholisation, Interaction of the Order with the society, Self-introduction of the Order, Everyday life of the Order; Legislation of the Order; Convent and nobility; Convent and urban society; Capuchins and monarchic court, Relationship between Capuchins and Church institutions; Members of the Order
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Brčák 2.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Brčák 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Brčák 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. 13 kB