velikost textu

Přírodovědný a historický pohled na oblast Dolního Poohří mezi Libochovicemi a Budyní nad Ohří

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přírodovědný a historický pohled na oblast Dolního Poohří mezi Libochovicemi a Budyní nad Ohří
Název v angličtině:
Natural and Historical View of the Area Dolní Poohří between Libochovice and Budyně nad Ohří
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Burdová
Vedoucí:
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Oponent:
Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Id práce:
148021
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lužní lesy, Libochovice, Budyně nad Ohří, naučná stezka, státní přírodní rezervace Myslivna
Klíčová slova v angličtině:
bottomland woods, Libochovice, Budyně nad Ohří, educational trail, the state nature reserve Myslivna
Abstrakt:
Abstrakt: Předložená diplomová práce se věnuje podrobné charakteristice oblasti Dolního Poohří v úseku mezi Libochovicemi a Budyní nad Ohří. Teoretická část práce provádí rámcový průzkum oblasti z přírodovědného a historického pohledu. Nastiňuje geologický a pedologický stav oblasti, který má vliv na rostlinné složení. Práce se z velké části zabývá ekosystémem lužních lesů a jejich historickým vývojem v Dolním Poohří. Zaměřuje se především na floru a dendrofloru sledované lokality, jež uvádí do vzájemné souvislosti. Podává výčet jednotlivých, zde rostoucích druhů vegetace. Práce popisuje i historii celé oblasti, vyzdvihuje z dějinného hlediska především zámecký areál Libochovice a Budyni nad Ohří. Podává stručný historický přehled o úpravách zámecké zahrady a parku, ale i informace o jejich současném stavu a rostlinném složení. V praktické části navrhuje naučnou stezku z Libochovic do Budyně nad Ohří. Součástí návrhu je vymezení trasy, grafický a obsahový návrh informačních panelů, ale i pracovní list pro žáky druhého stupně základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. Naučná stezka, jak bylo prokázáno, může být vhodným doplňkem výuky přírodovědných a historických předmětů, ale je možno ji vhodně využít i pro nepedagogické či volnočasové aktivity návštěvníků oblasti. Klíčová slova: lužní lesy, Libochovice, Budyně nad Ohří, naučná stezka, státní přírodní rezervace Myslivna
Abstract v angličtině:
Title: Natural and Historical view of the area Dolní Poohří between Libochovice and Budyně nad Ohří. Abstract: This presented thesis deals with detailed characteristics of Dolní Poohří in the area between Libochovice and Budyně nad Ohří. The theoretical part presents a general research of the area from the natural scientific and historical points of view. It outlines geological and pedological situation of the area which influences plant composition. Majority of the thesis is dedicated to the ecosystem of bottomland woods and to their historical evolution in the area of Dolní Poohří. It focuses on the flora and dendroflora of the observed locality and links them to mutual connection. It also summarizes individual local species of vegetation. This thesis also describes the history of the area and points out especially castle area Libochovice and Budyně nad Ohří from the historical point of view. It offers a brief historical overview of modifications of castle garden and park, as well as their current situation and plant composition. In the practical part, an educational tourist trail from Libochovice to Budyně nad Ohří has been designed. Route description, graphics and contents of the information panels, as well as work-lists for elementary and high school students are parts of the project design. An educational track, as proven, may be a suitable supplement of education of science and historical classes. It can also be used for non-pedagogical and leisure time activities of the visitors of the area. Key words: bottomland woods, Libochovice, Budyně nad Ohří, educational trail, the state nature reserve Myslivna.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Burdová 5.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Burdová 4.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Burdová 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Burdová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Andreska, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. 152 kB