velikost textu

Vliv znečištění ovzduší na projevy astmatu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv znečištění ovzduší na projevy astmatu
Název v angličtině:
The effect of air pollution on the incidence of asthma symptoms
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Helena Velická, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D.
Id práce:
147942
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze (11-00410)
Program studia:
Preventivní medicína (P5109)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
astma, znečištění ovzduší, krátkodobé změny koncentrací, expozice, respirační příznaky, oddálený efekt, klouzavý průměr, děti, dospělí
Klíčová slova v angličtině:
asthma, air pollution, short-term exposure, respiratory symptoms, lag, moving average, children, adults
Abstrakt:
Vliv znečištění ovzduší na projevy astmatu MUDr. Helena Velická ABSTRAKT Disertační práce byla zaměřena na otázku, jaký vliv mají krátkodobé změny koncentrací znečišťujících látek venkovního ovzduší na zhoršení zdravotního stavu astmatických pacientů. Respirační příznaky a další obtíže 147 dětí (věk 6 - 18 let) a 304 dospělých (věk 19 - 62 let) s potvrzenou diagnosou astmatu byly sledovány deníkovou formou po dobu čtyř měsíců topné sezóny (listopad 2013 až únor 2014) v Ostravě, průmyslovém městě zatíženém značným znečištěním ovzduší. Adresy bydliště a školy/pracoviště všech respondentů byly digitalizovány a propojeny s částečně zhlazenými mapami 24-hodinových koncentrací PM10, NO2 a SO2. Expozice respondentů jednotlivým škodlivinám byly vypočítány za den individuálně, s přihlédnutím k režimu dne. Pro statistické analýzy byly použity generalizované aditivní modely (GAM), síla asociace byla vyjádřena jako poměr šancí (OR) nárůstu respiračních obtíží při zvýšení průměrné 24-hodinové expozice dané škodlivině o 10 µg/m3, v den expozice (lag 0), a dále byl hodnocen oddálený efekt expozice v předchozích dnech, a to jak jednotlivě (lag 1-5), tak pomocí klouzavých průměrů expozice za 1-5 dní. Byly zjištěny významné asociace mezi zvýšením denní i několikadenní expozice škodlivinám ve venkovním ovzduší a výskytem astmatických příznaků a dalších obtíží dětí i dospělých.
Abstract v angličtině:
The effect of air pollution on the incidence of asthma symptoms MUDr. Helena Velická ABSTRACT The aim of the thesis was to establish the effect of short-term ambient air pollutant concentration changes on asthma exacerbation and symptom variability. The study concerned 147 child patients (age 6 - 18 years) and 304 adult patients (age 19 - 62 years) with confirmed diagnosis of asthma. Their respiratory symptoms and other complaints were recorded in diaries during the heating season (November 2013 - February 2014) in the high- polluted industrial city of Ostrava, Czech Republic. The concentrations of PM10, NO2 and SO2 were measured and provided as smoothed daily maps. GPS coordinates of two addresses of each respondent (the residence and the school/work) were linked with the maps and 24-hour exposure of the respondents to each pollutant was determined, regarding the individuals´daily pattern. The relationships between exposures and health effects were analyzed using Generalized Additive Models (GAM) and expressed as odds ratios per 10 µg/m3 increase in the mean 24-hour exposure at the same day, and also in lag days (1-5), both separately and as moving averages (1-5). Significant associations were found between increase of one- to several days exposure to air pollutants and asthma symptom incidence both in children and adults.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Helena Velická, Ph.D. 2.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Helena Velická, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Helena Velická, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Helena Velická, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 314 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. 1.46 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D. 380 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc. 734 kB