velikost textu

Specifics in investment structure of private pension funds in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifics in investment structure of private pension funds in the Czech Republic
Název v češtině:
Specifika investiční struktury privátních pezijních fondů v České republice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Filip Vančura
Vedoucí:
PhDr. Pavel Streblov
Oponent:
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Id práce:
147722
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
teorie portfolia, investice do nemovitostí, penzijní fondy
Klíčová slova v angličtině:
portfolio theory, real estate investments, pension funds
Abstrakt:
Autor diplomové práce si klade za cíl analyzovat efektivnost investiční strategie penzijních fondů v České Republice a prošetřit přiměřenost současné míry investic do nemovitostí v jejich investičních portfoliích. S využitím Markowitzovy teorie je sestaveno optimální investiční portfolio pro český trh. Porovnáním optimálního portfolia s portfoliem penzijních fondů je odhadnuta ztráta výnosnosti způsobená neefektivitou v investiční struktuře. V diplomové práci je též porovnán vývoj portfolií všech penzijních fondů aktuálně působících v České Republice se záměrem prozkoumat, zda se jejich investiční strategie výrazně liší. Analýza je provedena na čtvrtletních datech z období mezi lety 2000 a 2011. V poslední kapitole diplomové práce jsou diskutovány další možné příčiny neefektivnosti českých penzijních fondů.
Abstract v angličtině:
The objective of the thesis is to investigate the efficiency of pension funds’ investment strategy in the Czech Republic and the adequacy of the current level of real estate investments in their portfolios. We employ Markowitz portfolio theory and construct the optimal market investment portfolio. The optimal portfolio is then compared with the portfolio of Czech pension funds and the loss arising from asset class misallocation is estimated. Besides, the comparison of portfolio structures of all current pension funds in the Czech Republic is done with the intention to detect whether they follow significantly different investment strategies or not. The analysis is done on quarterly data over the period 2000 – 2011. In the last chapter of the thesis, other sources of market inefficiency of the Czech pension funds are discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Filip Vančura 4.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Filip Vančura 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Filip Vančura 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavel Streblov 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Červinka, Ph.D. 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB