velikost textu

Nové Lex Mercatoria

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové Lex Mercatoria
Název v angličtině:
The New Lex Mercatoria
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michal Vítek
Vedoucí:
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Id práce:
147713
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alternativní metody řešení sporu, Arbitrabilita, Arbitráž, Bona fides, Incoterms 2010, Řád londýnského mezinárodního rozhodčího soudu, Lex mercatoria, Vícestupňové metody řešení sporu, Středověké lex mercatoria, Newyorská úmluva, Online metody řešení sporu, Občanský zákoník, Principy evropského smluvního práva, Právní principy, Rozhodčí nález, Transnárodní, Principy mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT
Klíčová slova v angličtině:
Alternative dispute resolution, Arbitrability, Arbitration, Good faith principle, Incoterms 2010 Rules, London Court of International Arbitration, Lex Mercatoria, Multi tiered dispute resolution, Medieval lex mercatoria, New York convention, Online dispute resolution methods, The czech civil code, The principles of european contract law, Legal principles, Arbitral award, Transnational, UNIDROIT principles of international commercial contracts
Abstrakt:
NLM Abstrakt Téma lex mercatoria není pro právní vědu ničím novým a převratným, naopak, jedná se o koncept, který se v evropském právním myšlení objevuje již minimálně od středověku. Přesto však nadále zůstává bez jasného a uchopitelného právně-teoretického rámce a stále v rovině jakési hypotézy. Tato rigorozní práce ve svých pěti kapitolách k fenomenu lex mercatoria, konkrétně k jeho aktuální podobě – Nové Lex Mercatoria – přistupuje jako ke svébytnému právnímu řádu s jasným obsahem, konkrétními právně-teoretickými konturami a prokazatelným mechanismem vynucení jeho norem. Primárním cílem práce je popsat Nové Lex Mercatoria nikoliv jako koncept, ale jako platné právo a ve vymezeném rozsahu přednést jak argumenty, které takovou premisu potvrzují, tak ty, které ji zpochybňují. Za tímto účelem práce zodpovídá napříč jednotlivými kapitolami následující otázky: existuje určitý pojem Nového Lex Mercatoria? Má takové právo historickou kontinuitu? Má toto právo jasné teorieticko právní odlišnosti od současného práva národních států? Jaké normy takové právo tvoří a kdo a za jakých okolností je vynucuje?
Abstract v angličtině:
NLM Abstract The topic of lex mercatoria does not represent any new nor revolutionary concept for the legal science, on the contrary it is a concept present in the european legal thinking since the middle ages. Despite of that it still remains without a clear and comprehensible theoretical framework thus in a stage of some sort of a legal hypothesis. This rigorous thesis describes in its five chapters the topic of lex mercatoria - specifically its up to date form: New Lex Mercatoria - not as a concept but as an applicable law and within the extent of this thesis attempts to come up with both the reasons for such perspective as well as with those which oppose it. For this reason it answers the following basic questions: Does a clear concept of the New Lex Mercatoria exist? Does such law have the historical continuity? Does such law have any clear distinctivness when compared to the legal orders of national states? Which norms create such legal order and who and under which conditions does enforce them?
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Vítek 603 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Vítek 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Vítek 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 194 kB