velikost textu

Využití neinvazivních zobrazovacích metod pro přesné hodnocení velikosti srdečních síní a predikci fibrotizace jejich stěn u nemocných s fibrilací síní.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití neinvazivních zobrazovacích metod pro přesné hodnocení velikosti srdečních síní a predikci fibrotizace jejich stěn u nemocných s fibrilací síní.
Název v angličtině:
Using of non-invasive cardiac imaging for precise evaluation of atrium size and prediction of atrial wall fibrosis in patients with atrial fibrillation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Zdeňka Fingrová, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
MUDr. Tomáš Skála, Ph.D.
Id práce:
147708
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN (11-00520)
Program studia:
Zobrazovací metody v lékařství (P5150)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fibrilace síní, katetrizační ablace, levá síň, proarytmogenní substrát, echokardiografie, CT angiografie, elektroanatomické mapování.
Klíčová slova v angličtině:
Atrial fibrillation, Catheter ablation, Left atrium, Arrhythmogenic substrate, Echocardiography, CT angiography, Electroanatomical mapping.
Abstrakt:
Abstrakt Fibrilace síní je nejčastější významnou poruchou srdečního rytmu. Fibrilace síní je arytmií, která má řadu příčin a nabývá různých klinických forem. Vzhledem k heterogenitě fibrilace síní je nutné individualizovat optimální léčebnou strategii, tedy konzervativní farmakologickou léčbu nebo invazivní katetrizační ablaci. Při nesprávné indikaci katetrizační ablace fibrilace síní je šance na úspěch výkonu malá, navíc je výkon spojen s potenciálními riziky a nemalými finanční náklady. Výše úspěšnosti katetrizační ablace FS závisí na mnoha klinických parametrech, mezi které patří rozměr a objem levé síně a přítomnost patologické tkáně v myokardu síní. K zobrazení těchto parametrů je v praxi využívána zejména echokardiografie (myšlena 2D- echokardiografie), a to pro jednoduchost, neinvazivitu, cenu a absenci ionizujícího záření. Dalšími využívanými metodami jsou srdeční CT, srdeční magnetická rezonance a metody 3-D echokardiografie nebo 3-D angiografie. Výsledky předkládaných studií ukazují, že u nemocných s nevalvulární fibrilací síní, kteří jsou indikováni ke katetrizační ablaci, existují dramatické rozdíly v získaných objemech mezi rutinními echokardiografickými metodami a mezi echokardiografií a volumetrií při CT vyšetření či při elektroanatomickém mapování. Předkládané práce dále ukazují, že měřené objemy levé síně mohou být závislé na změně jejího tvaru při strukturální remodelaci síně nebo mohou být závislé i na klinických ukazatelích, jako je přítomnost srdečního rytmu. Neinvazivně hodnocené parametry velikosti a morfologie síní mají svůj potenciál v predikci fibrotizace stěn v síních. Znalost velikosti možné chyby odhadu úspěšnosti léčby a faktorů, které tuto chybu ovlivňují, umožní kritickou interpretaci výsledků neinvazivních diagnostických metod v rutinní klinické praxi.
Abstract v angličtině:
Abstract Atrial fibrillation is the most prevalent arrhythmia worldwide and remains one of the major causes of morbidity and mortality. Atrial fibrillation is an arrhythmia that has a various etiology and takes number of clinical forms. Due to the heterogenity of atrial fibrillation, it is necessary to individualize the optimal treatment strategy, ie conservative pharmacological therapy or interventional therapy as catheter ablation. Inncorrect indication of catheter ablation of atrial fibrillation leads to low success rate of the procedure and increases the risk of the procedure. The success rate of catheter ablation of atrial fibrillation depends on many clinical parameters, including the size and volume of the left atrium and the presence of pathological tissue in the atrial myocardium. In everyday practice, echocardiography (2D-echocardiography) is the most dominant method in estimation of the left atrial parameters, for it’s simplicity, non- invasiveness, financial costs and the absence of ionizing radiation. Different methods for assesment of left atrial parameters are cardiac CT, cardiac magnetic resonance imaging and methods of 3-D echocardiography or 3-D angiography. The results of the present studies show that in patients with non-valvular atrial fibrillation who are indicated for catheter ablation, there are dramatic differences in acquired volumes between routine echocardiographic methods and between echocardiography and volumetry for CT examination or electroanatomical mapping. Furthermore, the present work shows that the measured atrial volumes of the atrium may be dependent on the change in its shape during structural remodeling of the atrium, or may also be dependent on clinical indicators such as the presence of sinus rhythm. Non-invasively evaluated atrial size and morphology parameters have their potential in predicting atrial wall fibrotization. Knowing the magnitude of the possible error of estimation of treatment success and the factors affecting it will allow a critical interpretation of the results of non-invasive diagnostic methods in routine clinical practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Zdeňka Fingrová, Ph.D. 6.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Ing. Zdeňka Fingrová, Ph.D. 7.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Zdeňka Fingrová, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Zdeňka Fingrová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Ing. Zdeňka Fingrová, Ph.D. 555 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. 1.76 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Tomáš Skála, Ph.D. 10.47 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Andrea Burgetová, MBA, Ph.D. 861 kB