velikost textu

Právní úprava nuceného přechodu účastnických cenných papírů v zákonu o obchodních korporacích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava nuceného přechodu účastnických cenných papírů v zákonu o obchodních korporacích
Název v angličtině:
SQUEEZE-OUT in accordance with the new Act on Business corporations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jiří Šorf
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Id práce:
147706
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
squeeze-out, účastnické cenné papíry, akcionář
Klíčová slova v angličtině:
squeeze.out, securities, shareholder
Abstrakt:
ABSTRAKT Squeeze-out představuje moderní právní mechanismus umožňující tzv. hlavnímu akcionáři docílit stavu označovaného jako „going private“. Tedy výlučného vlastnictví všech účastnických cenných papírů akciové společnosti, kterého je dosaženo prostřednictvím nuceného přechodu akcií náležejících tzv. minoritním akcionářům. S ohledem na ingerenci do vlastnického práva (ve smyslu čl. 11 Listiny základních práv a svobod), zákon vytváří výrazně kogentní právní úpravu obsahující výrazné množství hmotněprávních i procesněprávních podmínek podmiňujících úspěšnou realizaci squeeze outu. Tato práce si klade za úkol obeznámit čtenáře s novou právní úpravou v souladu se zákonem o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) a souvisejícími předpisy a poukázat na její nepatrně vyšší komplexitu v komparaci s její předchůdkyní obsaženou v obchodním zákoníku (z. č. 513/1991 Sb.) a současně poukázat na v západních právních kulturách zakořeněné právní instituty s procesem squeeze-outu úzce související, v České republice však doposud absentující. KLÍČOVÁ SLOVA Squeeze-out, účastnický cenný papír, akcionář JEL KLASIFIKACE K12 – Contract Law, JEL: K22 – Business and Securities Law.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Squeeze-out has proved to be a modern legal mechanism enabling the main shareholder to contribute towards the streamlining of the joint-stock company management. The core is the legal procedure of obligatory transfer of proprietary rights connected with the remaining shares from the minority shareholders to the main shareholder. With regard to the interference within the right to property, as one of the basic human rights, the law creates a mandatory reglementation comprising a considerable number of substantial law and procedural law terms necessary for a successful completion of squeeze-out procedure. This work attempts to make its reader familiar with the new legal reglementation in accordance with the Act No. 90/2012 Col. on business corporations and points out its complexity in comparison with its predecessor – the Act No. 513/1991 Col. and at the same time, it brings an outlook into the deeply rooted institutes connected with the squeeze-out procedure which are still missing among the Czech provisions. KEY WORDS Squeeze-out, securities, shareholder JEL KLASIFIKACE K12 – Contract Law, JEL: K22 – Business and Securities Law
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Šorf 1.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jiří Šorf 623 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Šorf 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Šorf 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 749 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 162 kB