velikost textu

V první linii migrační vlny. Rozbor sekularizačního diskurzu vlády Silvia Berlusconiho v Itálii po vypuknutí arabského jara v roce 2011

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
V první linii migrační vlny. Rozbor sekularizačního diskurzu vlády Silvia Berlusconiho v Itálii po vypuknutí arabského jara v roce 2011
Název v angličtině:
On the front line of the migration wave. Analysis of securitizing discourse of Silvio Berlusconi's government in Italy in the wake of the Arab Spring in 2011
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ondřej Kaleta
Vedoucí:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Id práce:
147702
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Teorie sekuritizace, Kodaňská škola, imigrace, Itálie, politický diskurs, arabské jaro 2011, Schengenský prostor EU
Klíčová slova v angličtině:
Securitization theory, Copenhagen School, immigration, Italy, political discourse, Arab spring 2011, EU Schengen area
Abstrakt:
Anotace Rigorózní práce s názvem: „V první linii migrační vlny. Rozbor sekuritizačního diskursu vlády Silvia Berlusconiho v Itálii po vypuknutí arabského jara v roce 2011“ pojednává o tématu masového přílivu přistěhovalců dosahujících italských břehů a zejména pak malého ostrova Lampedusa během prvního půl roku trvání tzv. arabského jara. Její hlavní cíl spočívá v rekonstrukci a interpretaci politického diskursu vedeného středo-pravicovou vládou Silvia Berlusconiho prezentující imigrační krizi jako závažnou bezpečnostní hrozbu národní a potenciálně i evropské bezpečnosti. První oddíl se zaměřuje na vymezení obecného teoretického rámce. Jako instrument pro výzkum slouží teorie sekuritizace Kodaňské školy rozšířená o hlavní kritiku autorů sociálního konstruktivismu. Ve druhé a třetí části přistupuje autor k charakteristice základního historicko-politického kontextu a vysvětluje specifika problému imigrace a migračního diskursu v současné Itálii. Poslední empirická část obsahuje strukturovanou diskursivní analýzu událostí z roku 2011 s přihlédnutím k mimořádným opatřením přijatým v reakci na rétoriku vlády na národní a nadnárodní úrovni. V tomto ohledu je věnována zvláštní pozornost zejména tomu, jak vyjednávací proces nakonec vyústil v revizi Schengenských dohod EU a tedy i ve zpochybnění zlomové myšlenky prostoru volného pohybu.
Abstract v angličtině:
Annotation The present thesis titled “On the front line of the migration wave. Analysis of securitizing discourse of Silvio Berlusconi's government in Italy in the wake of the Arab Spring in 2011” deals with the issue of mass immigration waves reaching Italian shores and, in particular, the tiny island of Lampedusa during the initial phase of the so called Arab Spring. Its main goal lies in reconstruction and interpretation of the political discourse led by Silvio Berlusconi’s centre-right government presenting the immigration crisis as a serious threat to national and potentially to European security. The first part introduces the general theoretical framework. The securitization theory of the Copenhagen School was used as an instrument for the thesis, including major criticism raised by the authors belonging to the social constructivist approach. In the second part and third parts, the author tries to characterize the basic historical and political context and clarifies the specifics of immigration and migration discourse in contemporary Italy. The last segment contains structuralized discourse analysis of the 2011 events and explores the extraordinary measures adopted and implemented in reaction to the government rhetoric at both the national and supranational levels. In this respect, the author pays special attention to how the process of negotiations finally led to the revision of the EU Schengen treaties and, therefore, put the whole European- free movement area in question.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ondřej Kaleta 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ondřej Kaleta 155 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ondřej Kaleta 134 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 3.69 MB