velikost textu

Vytváření zvláštních vztahů: Írán v zahraničí politice Spojených států, 1953-1979

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vytváření zvláštních vztahů: Írán v zahraničí politice Spojených států, 1953-1979
Název v angličtině:
The Making of a Special Relationship: Iran in the Foreign Policy of the United States, 1953-1979
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Jaroslav Zukerstein
Vedoucí:
PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Id práce:
147684
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Americká studia (AS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Spojené státy americké – Írán – Blízký východ – zahraniční politika – revoluce – konstruktivismus
Klíčová slova v angličtině:
United States of America – Iran – Middle East – foreign policy – revolution – constructivism
Abstrakt:
Abstrakt V období po druhé světové válce se Írán stal jedním z nejbližších spojenců Spojených států amerických na Blízkém východě. Tuto éru však vystřídalo období nepřátelství a vzájemné nedůvěry po Islámské revoluci v roce 1979. Pro porozumění současné situace byla provedena analýza americké zahraniční politiky vůči Íránu v období vlády šáha Muhammada Rezy Pahlavího. Autor rigorózní práce nazvané The Making of a Special Relationship: Iran in the Foreign Policy of the United States, 1953 – 1979 si položil otázku, jakou politiku Spojené státy vůči Íránu vedly, že období spolupráce náhle skončilo? Jakou formu nadvlády aplikoval Washington ve vztahu k Teheránu, že se Islámská revoluce nesla v protiamerickém duchu? Výzkum byl ukotven v konstruktivistické teorii. Americká zahraniční politika se svými specifickými hodnotami, normami, vírou, kulturou a jazykem vůči ostatním zemím vytváří podle konstruktivistických teoretiků tři různé formy nadvlády: hegemonii, hierarchii a heteronomii. Analýza americké zahraniční politiky a odtajněných primárních dokumentů ukázala, že mezi Spojenými státy a Íránem existoval heteronomický vztah. Spojené státy vytvořily struktury, v jejichž rámci se Írán stal na Washingtonu plně závislým. Írán se v době šáhovy vlády možná stal vyspělejším a mocnějším, ale ne nezávislejším. Díky velmi úzkému spojenectví a závislosti dynastie Pahlaví na Spojených státech se šíitská opozice rozhodla odmítnout jak šáha, tak i americký vliv v Íránu.
Abstract v angličtině:
Abstract In the years following World War II, Iran became one of the closest allies of United States of America in the Middle East. The era of friendship was replaced by hostilities and mutual mistrust after the 1979 Iranian revolution. In order to understand the current situation the analysis of American foreign policy towards Iran during the reign of Mohammed Reza Shah Pahlavi has been done. The author of the thesis The Making of a Special Relationship: Iran in the Foreign Policy of the United States, 1953 – 1979 questions what kind of policy the United States adopted towards Iran that inevitably led to such dramatic end? What kind of rule Washington pursued towards Tehran that Revolution arose with anti-American spirit? The research has been performed in a constructivist framework. American foreign policy with its specific values, norms, beliefs, culture and language towards other states creates, according to constructivist scholars, three different types of rule: hegemony, hierarchy and heteronomy. The analysis of U.S. foreign policy and declassified primary documents showed that U.S.-Iranian relations operated in heteronomic structures. United States created rules that determined Iran to be dependent on it. The country under Shah’s rule became more developed and powerful, but not independent. Thanks to extremely tight connection and dependence of Pahlavi dynasty on United States the opposition forces decided to overthrow them both, the Shah and American influence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jaroslav Zukerstein 634 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jaroslav Zukerstein 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jaroslav Zukerstein 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Bečka, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 605 kB