velikost textu

Výpočetní tomografie v tkáňové charakteristice myokardu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výpočetní tomografie v tkáňové charakteristice myokardu.
Název v angličtině:
Computed tomography in tissue characterization of the myocardium.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Vladimír Černý
Školitel:
MUDr. Martin Mašek, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
MUDr. David Zemánek, Ph.D.
Konzultant:
doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D.
Id práce:
147678
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN (11-00620)
Program studia:
Zobrazovací metody v lékařství (P5150)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
myokard; výpočetní tomografie; magnetická rezonance
Klíčová slova v angličtině:
Myocardium; computed tomography; magnetic resonance
Abstrakt:
Abstrakt Úvod: Zlatý standard v zobrazování myokardu a hodnocení jeho tkáňové charakteristiky představuje magnetická rezonance (MR). V literatuře se však objevují studie, z nichž vyplývá, že lze získat validní informace o myokardu i z vyšetření výpočetní tomografií (CT) a CT může být alternativou u pacientů, u nichž je MR vyšetření kontraindikováno. Cíle: Sledovali jsme dva cíle. Cíl číslo 1: Analyzovat možnosti CT v detekci pozdního postkontrastního sycení (DCE) u pacientů s dilatační kardiomyopatií. Cíl číslo 2: Zhodnotit možnosti tkáňové charakteristiky myokardu na CT provedeném z jiné indikace. Metodika: V první části práce jsme prospektivně hodnotili soubor 17 pacientů s dilatační kardiomyopatií, kteří podstoupili jak CT srdce, tak MR srdce. Srovnávali jsme nálezy DCE na CT s nálezy DCE na MR. V druhé části práce jsme retrospektivně hodnotili soubor 96 pacientů, kteří podstoupili CT z jakékoliv indikace a MR srdce. Srovnávali jsme nálezy hypodenzního okrsku myokardu na CT s nálezy DCE na MR. Výsledky: V první části práce: CT detekovalo DCE u 3 pacientů, MR detekovalo DCE u 6 pacientů. Shoda mezi oběma metodami byla v 82 % případů (kappa 0,56). Senzitivita CT v detekci DCE byla 50 %, specificita 100 %, pozitivní prediktivní hodnota 100 %. U pacientů s pozitivním nálezem na CT byla lokalizace DCE téměř stejná jako na MR. V druhé části práce: CT bylo pozitivní u 28 pacientů a negativní u 68 pacientů. Z 28 pozitivních pacientů mělo 18 pacientů pozitivní nález na MR ve shodném segmentu. Tři pacienti měli na MR pozitivní nález v jiném segmentu. Z 18 pacientů, kteří měli patologii ve stejném segmentu na CT i MR, mělo 14 pacientů (78 %) postiženou stejnou vrstvu myokardu. U sedmi pacientů, u kterých bylo CT vyhodnoceno jako pozitivní, byl MR nález negativní. Závěr: Výsledky práce ukazují na omezeném počtu pacientů, že hodnocení myokardu na CT je možné a má poměrně vysokou diagnostickou přesnost. CT však není schopno plnohodnotně nahradit magnetickou rezonanci srdce zejména s ohledem na omezenou senzitivitu této zobrazovací metody Nicméně u pacientů, kteří nejsou schopni podstoupit MR srdce, je CT srdce provedené ve vhodném protokolu možnou alternativou k charakterizaci myokardu. Dále výsledky práce ukazují na omezeném počtu pacientů, že i rutinně provedené CT může poskytnout cenné informace o přítomnosti či absenci myokardiální patologie.
Abstract v angličtině:
Abstract Introduction: Magnetic resonance (MR) represents still the gold standard in myocardial imaging. There are some studies suggesting that the computed tomography (CT) might be a valid alternative for some patients (especially the ones who are unable to undergo MR). Aims: We had two aims. Aim number 1: To evaluate the ability of CT in the evaluation of delayed contrast enhancement (DCE) in patients with dilated cardiomyopathy. Aim number 2: To assess the possibilities of CT originally performed for a different indication in myocardial tissue characterization. Methods: Part 1: We prospectively enrolled 17 patients with dilated cardiomyopathy. All the patients underwent both cardiac CT and cardiac MR. We compared the findings of DCE on CT with the findings of DCE on MR. Part 2: We retrospectively evaluated 96 patients who underwent both CT for any indication and cardiac MR. We compared the findings of a hypodense area in the myocardium with the findings of DCE on MR. Results: Part 1: CT detected DCE in 3 patients and MR detected DCE in 6 patients. The agreement between both modalities was in v 82% cases (kappa 0.56). The sensitivity and specificity of CT were 50% and 100%, respectively and the positive predictive value was 100%. In patients with positive findings on CT, the localization of DCE was almost identical compared to MR. Part 2: CT was positive in 28 patients and negative in 68 patients. Of the 28 patients with positive CT findings, 18 patients had positive MR findings in the same segment, 3 had positive MR findings in a different segment. Of the 18 patients with the same segment involved on both CT and MR, 14 patients (78%) had the same myocardial layer involved. In 7 patients with positive CT findings, the MR was negative. Conclusion: Our results suggest that CT evaluation of the myocardium is feasible and has a relatively high diagnostic accuracy. However, it is not able to fully replace the cardiac MR, particularly due to limited sensitivity. In patients who are unable to undergo MR, CT performed with a dedicated protocol can be a useful alternative to MR. Moreover, our results suggest that even CT performed for a different indication can be helpful in the evaluation of the myocardial pathology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Vladimír Černý 3.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Vladimír Černý 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Vladimír Černý 74 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Vladimír Černý 479 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Martin Mašek, Ph.D. 1.41 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. 2.34 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. David Zemánek, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Andrea Burgetová, MBA, Ph.D. 747 kB