velikost textu

Teaching Visual Culture Through Semiosis: Transporting Postmodern Paradigms in Ars Education

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teaching Visual Culture Through Semiosis: Transporting Postmodern Paradigms in Ars Education
Název v češtině:
Výuka vizuální kultury pomocí semiózy:za postmoderními paradigmaty ve výtvarném vzdělávání
Typ:
Disertační práce
Autor:
Teresa M. Tipton
Školitel:
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Oponenti:
prof. Fernando Hernández
prof. Kevin Tavin, Ph.D.
Id práce:
147624
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 11. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Tento výzkum ukazuje, co se stane, když si studenti a učitelé uvědomí, jak v současné společnosti zakódovávají a dekódují vizuální zážitek, a jak ho vztahují k uměleckým prožitkům a postupům. Tato studie zkoumala především to, jak pedagogičtí praktikanti a středoškolští studenti oboru výtvarná výchova interpretují vizuální kulturu a současné umění, když jsou vykládány pomocí vizuální semiózy, zahrnující dialogický průzkum, reflexivní psaní a uměleckou tvorbu. Dotazovaní byli vedeni k tomu, aby si uvědomili a odhalili své myšlenkové pochody a učební postupy tím, že sledují povahu svého vnímání, myšlenek, postojů a přesvědčení. Průzkum se prováděl v letech 2005 - 2008 během čtyř semestrálních seminářů, kde patnáctičlenné skupiny tvořili mezinárodní studenti jak bakalářského, tak magisterského programu, oboru výtvarná výchova na Karlově Univerzitě. Výsledky pak byly shromážděny během dvou sezení se třinácti studenty oboru Vizuální kultury na Západočeské univerzitě v Plzni. Sezení zahrnovala i galerijní výstavy v Praze doplněné čtením a uměleckou tvorbou. Doplňující údaje byly nashromážděny českými středoškolskými studenty (108) během výstavy Uncertain States of America v Galerii Rudolfinum v Praze. Studie ukazuje, že je možné konstruktivním způsobem sloučit poznatky postmodernismu, sémiotiky a kritické teorie, a vyřešit tak bezvýchodnou situaci, do které nás tyto diskurzy přivedly svým chápáním výuky umění. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This research study demonstrates what happens when students and preteachers of art become aware of how they encode and decode visual experience in contemporary society, and how they relate these experiences to artistic practice. The study inquired into how pre-service teachers and high school students of art/education interpret visual culture and contemporary art when it is taught through a process of visual semiosis, involving dialogic inquiry, reflective writing, and art-making. Participants in the study were encouraged to become aware of and reveal their own thinking and learning processes by examining the nature of their perceptions, ideas, attitudes, and beliefs. Participatory Action Research (PAR) was conducted between 2005-2008 during four, semester-long seminars with an internationally mixed group of (15) under/graduate students of art/education at Charles University, Prague, Czech Republic and collected from two sessions with (13) Visual Culture students at the University of Western Bohemia, Plzeň, Czech Republic. Sessions included contemporary gallery exhibitions in Prague with critical theory texts, dialogic and written reflections, and art-making activities. Additional data was gathered with (108) Czech high school students at the Galerie Rudolfinum, Prague during the exhibition: Uncertain States of America. By considering visual culture as a process of relationship building to one's own visuality and voice, visual semiotics becomes a powerful tool for delving underneath and beyond the surface of thinking, theory, and perceptions to a meta-cognition of their components. The study demonstrates that it is possible to incorporate the insights of postmodernism, semiotics and critical theory in a constructivist way, transforming established understandings of how art should be taught. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Teresa M. Tipton 15.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Teresa M. Tipton 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Teresa M. Tipton 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Fernando Hernández 1.36 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Kevin Tavin, Ph.D. 947 kB