text size

Případová studie involuce kinamatiky chůze a běhu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Případová studie involuce kinamatiky chůze a běhu
Titile (in english):
Case study of walk and run kinematics involution
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Gabriela Raková
Supervisor:
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Opponent:
Mgr. Miroslav Semerád
Thesis Id:
147583
Faculty:
Faculty of Physical Education and Sport (FTVS)
Department:
Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Study programm:
Physical Education and Sport (N7401)
Study branch:
Physical Education and Sport (TVS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
05/05/2015
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
kinematika, biomechanika, běh, chůze, stáří, řízení pohybu, výkonnostní sport, lokomoce
Keywords:
kinematics, biomechanics, run, walk, old age, movement control, performance sport, locomotion
Abstract (in czech):
Abstrakt Název: Případová studie involuce kinematiky chůze a běhu Cíle: Identifikovat rozdíly v exekuci chůze a běhu, jejich časoprostorových parametrů, u dvou dvojic v blízkém příbuzenském stavu (otec a syn; otec a dcera), kteří se věnující vytrvalostnímu běhu. Metody: Dvě rodinné dvojice (3 muži a jedna žena) se zúčastnili laboratorního šetření doplněného o terénní testy. Každý provedl 2 různé druhy chůze (chůze na běžeckém ergometru 5km/h a chůze na atletické dráze – přirozená rychlost chůze) a dle schopností 15 rychlostí běžecké lokomoce (13 rychlostí na běžeckém ergometru a 2 rychlosti na atletické dráze). Časoprostorové parametry jednotlivých rychlostí lokomoce byly analyzovány pomocí softwaru Kinovea 0.8.15. Práce je pilotní studií, která zjišťuje míru rozdílu provedení lokomoce u probandů otcovské linie (otce a syna; otce a dcery). Výsledky: Výrazné diference v charakteristice všech měřených rychlostí lokomoce se objevují především u starší rodinné dvojice (74,8 a 40,2 roku), čím rychlejší byla hodnocená lokomoce tím větší byl rozdíl a to jak v délce kroku (6 až 25cm), tak ve frekvenci chůze a běhu (23 až 38 kroků za minutu). U druhé rodinné dvojice (53,7 a 30,5 roků) byly identifikovány ne tak významné rozdíly charakteristiky chůze a běhu, délka kroku nebyla u všech pozorovaných rychlostí lokomoce delší u dcery ani frekvence běhu nebyla vždy, jak bylo očekávané, nižší u dcery. Klíčová slova: kinematika, biomechanika, běh, chůze, stáří, řízení pohybu, výkonnostní sport, lokomoce
Abstract:
Abstract Title: Case study of walk and run kinematics involution Objectives: Identify differences in the execution of walk and run, their time and space parameters, by two couples in close family relationship (father and son; father and daughter), who participate in the performance sport of running. Methods: Two family couples (3 men and one woman) participated to laboratory and field tests. Each subject participated in two kind of walk (walk on treadmill at the speed of 5km/h and walk on the athletic track – at natural walking speed) and according the abilities to 15 speeds of running locomotion (13 speeds on treadmill and 2 speeds on the athletic track). Kinematics of all speeds was analysed with the software Kinovea 0.8.15. The thesis is a pilot study, that is trying to ascertain the extend of difference of the execution of locomotion of subjects in the male parental line (father and son; father and daughter). Results: Noticeable difference in the characteristics of all measured speeds of locomotion are seen by the older two members of relatives (74,8 and 40,2 years), the faster was the evaluated speed, the larger was the difference in stride length (6 to 25 cm) and in stride frequency in walking as well as in running (23 to 38 steps per minute). For the second tested two members of a family (53,7 and 30,5 years) were identified no such significant differences in walking and running characteristics, stride length was not by all observed speeds of locomotion longer by the younger daughter nor the frequency of running was lower as expected by the daughter. Keywords: kinematics, biomechanics, run, walk, old age, movement control, performance sport, locomotion
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Gabriela Raková 1.83 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Gabriela Raková 6.15 MB
Download Abstract in czech Bc. Gabriela Raková 37 kB
Download Abstract in english Bc. Gabriela Raková 26 kB
Download Supervisor's review Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 118 kB
Download Opponent's review Mgr. Miroslav Semerád 43 kB
Download Defence's report Mgr. Pavel Hráský 152 kB
Download Errata Bc. Gabriela Raková 3.02 MB