velikost textu

Problematika kritické končetinové ischemie a buněčné léčby u syndromu diabetické nohy, patogenetické aspekty Charcotovy osteopatie.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika kritické končetinové ischemie a buněčné léčby u syndromu diabetické nohy, patogenetické aspekty Charcotovy osteopatie.
Název v angličtině:
Critical limb ischemia and autologous cell therapy in diabetic foot disease, pathogenesis of Charcot osteoarthopathy.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Andrea Němcová, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, DrSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Prázný, CSc. Ph.D.
Id práce:
147564
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Institut klinické a experimentální medicíny (11-00020)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
syndrom diabetické nohy, kritická končetinová ischemie, revaskularizace, autologní buněčná terapie, vaskulogeneze, angiogenní faktory, endostatin, Charcotova osteoartropatie, kardiovaskulární onemocnění, amputace, mortalita
Klíčová slova v angličtině:
diabetic foot disease, critical limb ischemia, revascularization, autologous cell therapy, vasculogenesis, angiogenic factors, endostatin, Charcot osteoarthropathy, cardiovascular disease, amputation, mortality
Abstrakt:
Abstrakt Syndrom diabetické nohy (SDN) je závažnou komplikací diabetu a spolu s kritickou končetinovou ischemií podstatně zhoršuje prognózu pacientů. Ischemická choroba dolních končetin u diabetiků má atypický klinický průběh, její diagnostika je obtížná a je jedním z hlavních faktorů zvyšujících morbiditu a mortalitu pacientů se SDN. Cílem dizertační práce zaměřené na diagnostiku a terapii SDN bylo nalézt vhodnou metodu k posouzení terapeutické vaskulogeneze při hodnocení efektu autologní buněčné terapie (ACT), posoudit možnosti časné diagnostiky Charcotovy osteoartropatie (CHOAP) a najít spojitosti mezi výskytem kardiovaskulárních onemocnění a SDN. Ve studiích zabývajících se terapeutickou vaskulogenezí patřil k nejzajímavějším výsledkům signifikantní vzestup antiangiogenního faktoru endostatinu po ACT na rozdíl od nezměněných hladin endostatinu po standardní perkutánní transluminální angioplastice; přechodný vzestup endostatinu se zdá být markerem terapeutické vaskulogeneze po ACT. Přínos perfuzní scintigrafie lýtkových svalů v hodnocení mikrocirkulace a efektu ACT nebyl jednoznačně prokázán. Naopak perspektivní metodou k posouzení mikrocirkulace a efektu revaskularizace po ACT byla MR spektroskopie lýtkových svalů. V další studii zabývající se CHOAP jsme prokázali přínos kvantitativní ultrasonometrie patní kosti v časné diagnostice tohoto onemocnění v porovnání se standardní denzitometrií páteře a kyčle. Ve studii zkoumající vztah kardiovaskulárních onemocnění k riziku vysokých amputací u pacientů se SDN jsme prokázali mnohonásobně vyšší riziko amputací u pacientů s anamnézou infarktu myokardu a cévní mozkové příhody. Výsledky dizertační práce tak přispěly k posouzení vaskulogeneze po ACT, k časné diagnostice CHOAP i ke zhodnocení rizika amputací u osob s kardiovaskulárním onemocněním.
Abstract v angličtině:
Abstract Diabetic foot disease (DFD) is a serious complication of diabetes and, along with critical limb ischemia, significantly exacerbates the prognosis of patients. Peripheral arterial disease in patients with diabetes has an atypical clinical course, its diagnosis is challenging and is one of the most common causes of morbidity and mortality of patients with DFD. The aim of this dissertation focused on the diagnosis and treatment of DFD was to identify a suitable method for evaluating the effect of autologous cell therapy (ACT), to assess options for early diagnosis of Charcot osteoarthropathy (COA) and, possibly, to establish the association between the incidence of cardiovascular disease and DFD. In our studies concerning therapeutic vasculogenesis, we observed a significant increase in the antiangiogenic factor endostatin after ACT in contrast to its unchanged levels after standard percutaneous transluminal angioplasty; the transient increase in endostatin seems to be a marker of therapeutic vasculogenesis after ACT. A benefit of using calf muscle perfusion scintigraphy in the assessment of microcirculation and ACT effect was not clearly demonstrated. By contrast, a promising method for the evaluation of microcirculation and the effect of revascularization after ACT was MR spectroscopy of calf muscles. In another study focused on COA we proved the benefit of calcaneal quantitative ultrasound in the early diagnosis of this complication compared to standard densitometry of the spine and femur. In yet another study investigating the relationship between cardiovascular disease and the risk of major amputation in patients with DFD, we observed a significantly higher risk of amputation in patients with a history of myocardial infarction and stroke. The results of this dissertation contributed to the assessment of vasculogenesis after ACT, to the early diagnosis of COA and to the assessment of the amputation risk in persons with cardiovascular disease.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Andrea Němcová, Ph.D. 1.71 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Andrea Němcová, Ph.D. 10.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Andrea Němcová, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Andrea Němcová, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Andrea Němcová, Ph.D. 911 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, DrSc. 1.57 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Martin Prázný, CSc. Ph.D. 224 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. 2.16 MB