velikost textu

Komparativní volební inženýrství v postjugoslávském prostoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparativní volební inženýrství v postjugoslávském prostoru
Název v angličtině:
Comparative Electoral Engeneering in the Post-Yugoslav Area
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Karel Höfer
Vedoucí:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
Id práce:
147559
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komparativní politologie; volební systémy; volby; stranické systémy; ústavní systémy; Jugoslávie; Slovinsko; Chorvatsko; Bosna a Hercegovina; Srbsko; Černá Hora; Makedonie; Kosovo
Klíčová slova v angličtině:
comparative politics; electoral systems; elections; party systems; constitutional systems; Yugoslavia; Slovenia; Croatia; Bosnia and Herzegovina; Serbia; Montenegro; Macedonia; Kosovo
Abstrakt:
Bc. Karel Höfer Komparativní volební inženýrství v postjugoslávském prostoru ABSTRAKT Předkládaná práce se zabývá tématem komparativního volebního inženýrství a volebního designu v postjugoslávském prostoru. Lze ji tak v rámci sociálních věd zařadit do oboru politické vědy a v jejím rámci do oboru komparativní politické vědy a dále pak specificky do podoboru volebních studií. Předmětem práce je volební design a volební inženýrství a jejími případy jsou jednotlivé politické a konkrétní volební systémy v postjugoslávském prostoru do roku 2012. Důležitost uvedeného tématu tkví v tom, že se jak z teoretické, tak i z empirické perspektivy jedná o dosud komplexně neprobádané téma, které si zasluhuje svoji pozornost. Výzkum volebního designu a volebního inženýrství je přitom jedním z nejperspektivnějších směrů současné politické vědy. Postjugoslávský prostor zase nabízí vzhledem ke svým společným historickým a institucionálním východiskům, ale rozdílnému politickému a institucionálnímu vývoji po rozpadu Jugoslávie, ideální prostředí pro komparativní politickou vědu a obecně komparativní přístup. Primárním cílem této práce je proto komparace volebního designu a volebního inženýrství v postjugoslávském prostoru. Důležitou součástí práce je kromě empirických zjištění také původní a komplexní teoretický rámec zkoumání volebního designu a volebního inženýrství, který je následně na studované případy aplikován. V samotném textu jsou nejprve představena metodologická východiska výzkumu. Následně je v teoretické rovině konceptualizován volební design a volební inženýrství. Samotná stať práce se věnuje společným institucionálním východiskům postjugoslávského prostoru, volebnímu designu a volebnímu inženýrství v jednotlivých zemích. Nakonec je přistoupeno ke komparaci volebního designu a volebního inženýrství a identifikaci společných trendů. Teoretická i empirická zjištění plynoucí z této práce lze pak aplikovat na další případy a dále je rozvíjet. KP IPS FSV UK Diplomová práce
Abstract v angličtině:
Bc. Karel Höfer Komparativní volební inženýrství v postjugoslávském prostoru ABSTRACT The thesis deals with the topic of electoral engineering and electoral design in the Post- Yugoslav area. It can be classified within social sciences as a part of political science, specifically as a part of comparative political science and electoral studies. The subject of this thesis is electoral design and electoral engineering. Its cases are political and electoral systems in the Post-Yugoslav area up to 2012. The importance of this topic consists in the fact that it is not entirely explored topic. On that account it deserves attention from both empirical and theoretical perspective. The research of electoral design and electoral engineering is one of the most promising courses of contemporary political science. The Post-Yugoslav area offers an ideal environment for comparative political science in general and comparative approach due to its common historical and institutional grounds, but different political and institutional development after the disintegration. The primary objective of this work is the comparison of electoral design and electoral engineering in the Post-Yugoslav area. An important component of this work is also original and comprehensive theoretical framework for a research in electoral design and the electoral engineering. This framework is then applied to the examined cases. In the text itself, the methodological basis of a research is introduced firstly. Subsequently, the electoral design and electoral engineering are conceptualized theoretically. The body of the text deals with the common institutional framework, electoral design and electoral engineering and comparative electoral and electoral engineering design and their trends in the context of the Post-Yugoslav countries. Both theoretical and empirical findings from this study can be applied to other cases and can be further developed. KP IPS FSV UK Diplomová práce
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Karel Höfer 3.69 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Karel Höfer 187 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Karel Höfer 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Karel Höfer 149 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 299 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 7.17 MB