velikost textu

Steroidní metabolom ve fyziologii a patofyziologii člověka.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Steroidní metabolom ve fyziologii a patofyziologii člověka.
Název v angličtině:
Steroid metabolome in human physiology and pathophysiology.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Václav Hána, Ph.D.
Školitel:
Ing. Martin Hill, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Id práce:
147549
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
externí pracoviště (11-00099)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
incidentalom nadledviny, Cushingův syndrom, subklinický hyperkortizolismus, hypokortizolismus, stimulační test
Klíčová slova v angličtině:
adrenal incidentaloma, Cushing's syndrome, subclinical hypercortisolism, hypocortisolism, stimulation test
Abstrakt:
Abstrakt Dřívější práce ukázaly změny ve spektru steroidů u pacientů s incidentalomy nadledvin se subklinickým hyperkortizolismem a různými formami Cushingova syndromu. Cílem této práce bylo změřit změny steroidů u těchto skupin pacientů mezi sebou a ve srovnání se zdravými kontrolami. Znalosti těchto změn umožní lepší pochopení patofyziologie steroidů u těchto chorob. V první části práce jsme u pacientů s incidentalomy nadledvin popsali komplexní změny steroidního metabolomu u subklinického hyperkortizolizmu. Dřívější práce jiných autorů popisují pokles DHEAS u subklinického hyperkortizolizmu. Naše data tento fakt potvrzují a zároveň popisují snížení dalších androgenů a jejich metabolitů. Současně jsme porovnávali senzitivitu a specificitu hladin steroidů s běžně používanými parametry k průkazu subklinického hyperkortizolizmu. Poprvé jsme popsali změny steroidů, ke kterým dochází v 1 mg dexametazonovém testu u těchto pacientů. U různých forem Cushingova syndromu jsme studovali změny steroidů. Potvrdili jsme snížení nadledvinových androgenů u ACTH independentních forem Cushingova syndromu, a naopak jejich zvýšení u ACTH dependentních forem. Také jsme popsali zvýšení mineralokortikoidních prekurzorů u centrální a ektopické formy Cushingova syndromu. V diferenciální diagnostice centrální a ektopické sekrece ACTH jsme pozorovali steroidní změny, které by mohly, při potvrzení v dalších studiích, pomoci k rozlišení těchto diagnóz. V druhé části této práce jsme se zabývali použitím časného pooperačního kortizolu u pacientů po operacích hypofýzy k predikci pooperačního hypokortizolizmu. Dřívější práce ukázaly význam bazálního kortizolu zejména u skupin pacientů s velmi nízkým anebo naopak vysokým bazálním kortizolem pooperačně. Naše práce tyto poznatky potvrdila. U pacientů s pooperačními hladinami kortizolu <100 nmol/l je vysoká pravděpodobnost hypokortizolizmu s nutností trvalé substituce, ovšem vyskytly se i případy zlepšení. Na druhou stranu hladiny bazálního kortizolu >500 nmol/l s vysokou pravděpodobností umožňují bezpečné vysazení pooperační substituce glukokortikoidy. U pacientů s hladinami kortizolu mezi 100 a 500 nmol/l je pooperační substituce nutná až do definitivního posouzení ve stimulačním testu s odstupem od operace. Tato data ukázala srovnatelné výsledky našeho a jiných zahraničních endokrinologických pracovišť. Klíčová slova: incidentalom nadledviny, Cushingův syndrom, subklinický hyperkortizolismus, hypokortizolismus, stimulační test
Abstract v angličtině:
Abstract Many studies have shown steroid hormone changes in adrenal incidentalomas with subclinical hypercortisolism and various forms of Cushing's syndrome. The aim of our work was to measure, using novel steroid GC-MS/MS measurement procedure, complex picture of many steroids in these patients. With the knowledge of these changes we could better explain causal pathophysiologic changes. In the study on patients with adrenal incidentalomas we described complex steroid changes in patients with subclinical hypercortisolism. Previous studies showed decrease of DHEAS in subclinical hypercortisolism. We confirmed this finding and described a decrease in other androgens and their metabolites. We also evaluated their sensitivity and specificity when compared to routinely used parameters for diagnosis of subclinical hypercortisolism. Furthermore, we looked at the alterations in all measured steroids and their changes in the 1 mg dexamethasone suppression test. In another study, we analyzed steroid changes in various forms of Cushing's syndrome. We confirmed the decrease of adrenal androgens in the ACTH independent forms and mild increase in the ACTH dependent forms. We also described elevations of mineralocorticoid precursors in central and ectopic forms of ACTH secretion. In the distinction of ectopic and central form of CS we describe novel steroid changes that could possibly help, if confirmed by other works, in the differential diagnosis. The second part of my work was focused on evaluating the utility of early postoperative basal cortisol levels in patients undergoing pituitary surgery to predict the central hypocortisolism. From earlier studies there were data suggesting the usefulness of morning basal cortisol levels postoperatively in patients with either sufficiently high cortisol levels or very low cortisol levels. Our data confirm these studies. In patients with postoperative cortisol levels <100 nmol/l there is a high probability of permanent hypocortisolism, but occasionally improvement can occur. On the other hand, basal cortisol levels >500 nmol/l are very safe for discontinuation of the postoperative glucocorticoid substitution therapy. In patients with cortisol levels 100 – 500 nmol/l postoperative glucocorticoid replacement is necessary until the final stimulation tests. These data confirm findings from other endocrine centers on our Czech cohort. Keywords: adrenal incidentaloma, Cushing's syndrome, subclinical hypercortisolism, hypocortisolism, stimulation test
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Václav Hána, Ph.D. 1.52 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Václav Hána, Ph.D. 2.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Václav Hána, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Václav Hána, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Václav Hána, Ph.D. 675 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Martin Hill, DrSc. 1.72 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. 384 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. 1.35 MB