velikost textu

Česká internetová literární kritika a její vývoj

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká internetová literární kritika a její vývoj
Název v angličtině:
Czech Literary criticism on internet and its development
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Štěpán Kučera
Vedoucí:
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Oponent:
PhDr.,PhD. Jana Čeňková
Id práce:
147450
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
literární kritika, internet, nová média, síťová média, masová média, vysoká kultura, nízká kultura
Klíčová slova v angličtině:
literary criticism, internet, new media, mass media, high culture, low culture
Abstrakt:
Práce se zabývá českou internetovou literární kritikou a jejím vztahem k literární kritice tištěné, potažmo vztahem nových médií k médiím masovým. Autor definuje, co lze nazývat „internetovou literární kritikou“ a zachycuje její stav v letech 2009 a 2012. Pomáhá si pracovní osou „tištěná – internetová kultura“, na niž jednotlivé typy webových projektů umísťuje: nejblíže tradičnímu, konzervativnímu pólu jsou internetové deníky a časopisy, nejblíže ryze síťovému pólu pak diskuzní servery. Během mapování literárněkritické scény na internetu vyzdvihuje konkrétní projekty a osobnosti, jejichž činnost považuje za zvlášť přínosnou literární kritice jako celku, a sleduje jejich vývoj mezi roky vymezujícími tuto práci. Zástupce popisovaných projektů zároveň oslovil několika anketními otázkami, stejně jako zástupce tištěné kultury – nakladatele. Ptal se hlavně na jejich vztah k internetové literární kritice, zvláště ve srovnání s kritikou tištěnou, a na možnosti, které internet v této souvislosti nabízí. Srovnáním let 2009 a 2012 autor popisuje vývoj zkoumaného fenoménu a konstatuje, že internetové projekty vývojově spjaté s tradiční tištěnou kulturou mají sklon buď zanikat, anebo se naopak vydat cestou skutečné profesionalizace, obvykle s finanční podporou státu. Čím blíže mají zkoumané projekty k „síťovému pólu“, tedy k představě decentralizovaného prostoru, tím větší životnost v kyberprostoru projevují. Vzrůstající roli mají ve sledovaném období sociální sítě s Facebookem v čele, jež se pro některé projekty stávají vítaným pomocníkem a platformou, v níž lze oslovit širší publikum, a pro některé naopak v jistém smyslu konkurencí.
Abstract v angličtině:
This rigorous thesis surveys Czech literary criticism on internet and its relationship towards printed literary criticism, or generally, relationship between new and traditional media. I define what “Czech literary criticism on the internet” can mean, and describe its situation in 2009 and 2012. I created an imaginary central line going from the pole of traditional media to the pole of new media and aligned the groups of websites on this scale. I found important projects there that exist in the periphery of Czech literary life (as reflected by the traditional media). Then I asked members of the web projects to fill in a short questionnaire focused on literary criticism on internet and its relationship to the culture of traditional media. Also, I posed the same questions to Czech book publishers as representatives of the traditional culture. In comparison of 2009 and 2012 I found out that the websites connected to the traditional printed culture tend to parish, or on the contrary, transform into professional projects (usually with state financial support). The closer to the pole of new media, the more viable the websites tend to be. I also notices increasing role of social networks, such as Facebook. For some websites these networks have become a welcome platform to address wider audience, while for others they have become a kind of competitor.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Štěpán Kučera 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Štěpán Kučera 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Štěpán Kučera 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr.,PhD. Jana Čeňková 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 418 kB