velikost textu

Principy popularizace vědeckých poznatků na českých a amerických zpravodajských serverech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Principy popularizace vědeckých poznatků na českých a amerických zpravodajských serverech
Název v angličtině:
Principles of popularization and mediacoverage of scientific knowledge on the Czech and American news servers
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Eva Samšuková
Vedoucí:
PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Oponent:
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Id práce:
147428
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
popularizace vědy, věda v médiích, vědecký žurnalismus, kvantitativní obsahová analýza, sémiotická analýza, narativní a kompoziční struktury, jazykový systém, audiovizuální prvky, internetové zpravodajské servery, vědecká tematická agenda
Klíčová slova v angličtině:
science popularization, science and media, scientific journalism, quantitative content analysis, semiotic analysis, narrative structures and composition, language system, audiovisual features, internet news media, scientific theme agenda
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce „Principy popularizace vědeckých poznatků na českých a amerických zpravodajských serverech“ hodnotí a srovnává články na zpravodajských internetových portálech v České republice a Spojených státech amerických, které vyšly během tříměsíčního analyzovaného období ve vědeckých rubrikách. Práce se zabývá tím, jaký prostor servery NYTimes.com, USAToday.com, iDnes.cz a Novinky.cz vědeckému zpravodajství věnovaly, a jak jej pojímaly z hlediska audiovizuálního oživení a tematické agendy. Těchto zjištění je v práci dosaženo kvantitativní obsahovou analýzou. Ta je pak také doplněna sémiotickou analýzou, která ve vědeckých článcích hodnotí jejich kompoziční a narativní struktury a rovněž srovnává výběr jazykových prostředků. Zabývat se popularizací vědy v nejnavštěvovanějších internetových médiích je důležité z hlediska veřejnosti, která nejen, že výsledky vědy využívá, ale také se v rámci veřejných financí podílí na zpětném spolufinancování vědy. Pro vědce je proto důležité svou práci s veřejností pomocí médií komunikovat.
Abstract v angličtině:
Abstract Rigorous thesis „Principles of popularization of scientific knowledge on the Czech and American news servers” evaluates and compares news published during three month period in scientific sections of news servers in the Czech Republic and the United States of America. The thesis follows room provided for scientific topics, the audiovisual features and theme agenda on NYTimes.com, USAToday.com, iDnes.cz and Novinky.cz. The results are accomplished through the quantitative content analysis which is supplemented by the qualitative semiotic analysis. The semiotic analysis determins compositional and narrative structures and the language features in the articles. It is very important to be concerned about the scientific journalism, as science is important in people’s lives and, furthermore, it is the public who helps to support scientific efforts financially. Thus, scientists should be concerned about and aware of science communication in media.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eva Samšuková 2.44 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Eva Samšuková 81 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eva Samšuková 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eva Samšuková 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 17 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 423 kB