velikost textu

Sokolská identita: dříve a nyní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sokolská identita: dříve a nyní
Název v angličtině:
The Sokol Identity: Past and NOw
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Libichová
Školitel:
doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
PhDr. Milena Secká, CSc.
Id práce:
147375
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká obec sokolská|Sokol|Sokol Pražský|spolky|tělovýchovné jednoty
Klíčová slova v angličtině:
Czech Sokol Organization|Sokol|Sokol Prague|associations|Gymnastics
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato disertační práce pojednává o proměnách sokolské identity v průběhu času. Spolek založený již v roce 1862 oslavil v roce 2012 výročí 150 let existence, přičemž vrcholem oslav byl XV. všesokolský slet. Slet byl v očích veřejnosti vnímán rozdílně, vyvstala tudíž otázka, co vlastně v současnosti znamená být členem Sokola a co to znamenalo při jeho založení. Platí stále stejné hodnoty, které platily dříve? Práce je tak rozdělena do dvou částí – historické a současné, kdy jednotlivé kapitoly zároveň vytváří tematické celky určující vývoj sokolské identity. Historická část se opírá o již známá fakta zpracovaná historiky, která jsou konfrontována s pracemi sokolských autorů a také s archivními prameny. Část věnovaná současnosti obsahuje vedle stručného popisu fungování ČOS rovněž poznatky z vlastního terénního výzkumu, jehož cílem bylo zjistit „etické“ i „emické“ vnímání Sokola z hlediska hodnot. Výzkum byl proveden jednak kvantitativní metodou dotazníkového šetření mezi sokolskou i „nesokolskou“ veřejností, jednak kvalitativní metodou řízených rozhovorů s vrcholnými představiteli ČOS. Byla využita rovněž metoda zúčastněného pozorování na tradiční akci Sokola Pražského – šibřinkách (jak probíhají a jaké se těší oblibě). Po obnově ČOS r. 1990 bylo třeba nalézt nový směr v nové politické i společenské situaci. Sokol by se dal nyní definovat jako organizace s národní tradicí, což demonstruje mj. účastí na oficiálních pietních aktech, nicméně v současnosti primárně sportovně, sekundárně pak kulturně orientovaná. Klíčová slova: Česká obec sokolská, Sokol, Sokol Pražský, spolky, tělovýchovné jednoty.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This disertation thesis deals with the Sokol identity changes during its whole existence as Sokol was founded in 1862. In 2012 Sokol celebrated 150th anniversary by XV Sokol gymnastic festival ´Slet´. There were different opinions about that festival. That is the reason why the question about motivation of being a Sokol member in the past and now is so important. Are the same traditional Sokol values in the present? The thesis is divided into two parts – historical and contemporary – each chapter deals with a logical part of Sokol identity development. The historical part is based on a well- known historical studies that are confronted with both Sokol writers and archival resources. Besides of the general facts about the Czech Sokol Organization, the contemporary part also includes a field research focused on topics of both ´ethic´ and ´emic´ Sokol values. The research was prepared by using a quantitative method of questionnary survey of both Sokol members and non-Sokol public. The second part of research was prepared by using a qualitative method of directed interview with Sokol leaders. In the research participating observation at the Prague Sokol ball ´Šibřinky´ was also used. The question is whether they are still popular or not. It was necessary to find new goals in a new political and social situation after the Czech Sokol Organization re-creation in 1990. Sokol could be defined as an organization with a strong national traditon demonstrated by the presence in ceremonies although it mainly focuses on physical training and culture topics now. Key words: Czech Sokol Organization, Sokol, Sokol Prague, associations, Gymnastics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Libichová 2.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Libichová 241 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Libichová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Libichová 125 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lenka Libichová 535 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. 378 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milena Secká, CSc. 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 448 kB