text size

Zarovnání fotografií pro HDR pomocí techniky klíčových bodů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Zarovnání fotografií pro HDR pomocí techniky klíčových bodů.
Titile (in english):
Alignment of photographies for HDR using key points.
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Daniel Viktorín
Supervisor:
Mgr. Vojtěch Bardiovský
Opponent:
Mgr. Tomáš Balyo
Thesis Id:
147359
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic (32-KTIML)
Study programm:
Computer Science (B1801)
Study branch:
Programming (IP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
16/06/2014
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
zarovnání fotografií, registrace fotografií, HDR sloučení, PhotoEdit
Keywords:
photo alignment, photo registration, HDR merging, PhotoEdit
Abstract (in czech):
Práce se zabývá zarovnáním manuálně pořízených digitálních fotografií pro účely HDR zpracování. Zaměřuje se na dostupné metody, popisuje jejich nedostatky a prezentuje algoritmus schopný detekovat globální translaci, rotaci a změnu měřítka v rámci dvojic vstupních fotografií. Podstatou algoritmu je vyhledávání vhodných klíčových bodů v jednotlivých fotografiích, jejich vážené párování a následný výpočet transformace. Přiložená aplikace umožňuje přímé HDR sloučení zarovnaných fotografií, které je využito pro porovnání výsledků registrace s jinými metodami i dostupnými aplikacemi. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
The thesis deals with the alignment of manually captured photographs which are to be used for HDR merging. It focuses on available methods, describes their drawbacks and presents an algorithm capable of detection of global translation, rotation and scaling within pairs of input photographs. This algorithm is based on searching for suitable key points among single photographs, their weighted pairing and final calculation of the transformation. The enclosed application can perform direct HDR merging of the aligned photographs which is used to compare the results of registration with other methods and available applications. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Daniel Viktorín 45.14 MB
Download Abstract in czech Bc. Daniel Viktorín 83 kB
Download Abstract in english Bc. Daniel Viktorín 83 kB
Download Supervisor's review Mgr. Vojtěch Bardiovský 188 kB
Download Opponent's review Mgr. Tomáš Balyo 206 kB
Download Defence's report doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 55 kB