velikost textu

Zarovnání fotografií pro HDR pomocí techniky klíčových bodů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zarovnání fotografií pro HDR pomocí techniky klíčových bodů.
Název v angličtině:
Alignment of photographies for HDR using key points.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Viktorín
Vedoucí:
Mgr. Vojtěch Bardiovský
Oponent:
Mgr. Tomáš Balyo
Id práce:
147359
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování (IP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zarovnání fotografií, registrace fotografií, HDR sloučení, PhotoEdit
Klíčová slova v angličtině:
photo alignment, photo registration, HDR merging, PhotoEdit
Abstrakt:
Práce se zabývá zarovnáním manuálně pořízených digitálních fotografií pro účely HDR zpracování. Zaměřuje se na dostupné metody, popisuje jejich nedostatky a prezentuje algoritmus schopný detekovat globální translaci, rotaci a změnu měřítka v rámci dvojic vstupních fotografií. Podstatou algoritmu je vyhledávání vhodných klíčových bodů v jednotlivých fotografiích, jejich vážené párování a následný výpočet transformace. Přiložená aplikace umožňuje přímé HDR sloučení zarovnaných fotografií, které je využito pro porovnání výsledků registrace s jinými metodami i dostupnými aplikacemi. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis deals with the alignment of manually captured photographs which are to be used for HDR merging. It focuses on available methods, describes their drawbacks and presents an algorithm capable of detection of global translation, rotation and scaling within pairs of input photographs. This algorithm is based on searching for suitable key points among single photographs, their weighted pairing and final calculation of the transformation. The enclosed application can perform direct HDR merging of the aligned photographs which is used to compare the results of registration with other methods and available applications. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Viktorín 45.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Viktorín 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Viktorín 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vojtěch Bardiovský 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Balyo 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 55 kB