velikost textu

Kolektivní paměť násilně vystěhovaných obyvatel: Životní příběhy o druhé světové válce z Neveklovska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kolektivní paměť násilně vystěhovaných obyvatel: Životní příběhy o druhé světové válce z Neveklovska
Název v angličtině:
The collective memory of the forcibly ejected inhabitants: The oral history about the 2nd World War from Neveklov and its neighbourhoods
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jana Štěpánková
Školitel:
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Id práce:
147356
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
2. světová válka|Neveklovsko|násilný odsun|kolektivní paměť|životní příběhy|orální historie|případ Graun|komemorace
Klíčová slova v angličtině:
2nd world war|Neveklov and its neighbourhoods|forcible displacement|collective memory|life story|oral history|instance Graun|commemoration
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná disertační práce je příspěvkem ke studiu problematiky životních příběhů obyvatel násilně vystěhovaného území Neveklovska za druhé světové války. O tomto regionu existují autentické výpovědi a toto území je fixováno i v kolektivní paměti. Životní příběhy patří k velmi vzácným pramenným fondům. Jde především o autenticitu zážitků, které se díky subjektivitě narátorů vyznačují selektivitou a přestavují tedy další úhel pohledu. Práce podrobně seznamuje s pamětníky těchto událostí, které jsou v současné době často neznámé, anebo se na ně v oficiálních dokumentech neprávem zapomíná. Současně navazuje na předcházející výzkumy folkloristy Jaromíra Jecha z poloviny 20. století. Porovnáním výsledků obou výzkumů tak dostáváme obraz o závažné události násilného odsunu českého obyvatelstva ve vymezeném regionu. Práce se soustřeďuje na analýzu získaných výsledků za pomoci současných moderních přístupů, které se opírají o metodu orální historie, která je součástí kvalitativního výzkumu, s důrazem na obecné cíle a kontext. Předkládá nová svědectví událostí, které nebyly dosud nikde uvedeny ani publikovány. Zároveň přináší aktuální stav, resp. odraz násilné válečné perzekuce v soudobé společnosti a jeho budoucí životaschopnost, funkčnost generačních přenosů traumat a způsoby komemorace. Textové a obrazové přílohy v závěru práce se snaží přiblížit a vizualizovat některé historické momenty. Klíčová slova: 2. světová válka - Neveklovsko - násilný odsun - kolektivní paměť - životní příběhy - orální historie - případ Graun - komemorace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This Dissertation is the benefit to studying of the questions of the oral history of forcibly ejected inhabitants of Neveklov and its neighbourhoods during the 2nd World War. About this region, there exists authentic testimony and this territory is fixed in the collective memory. The oral history is a highly valued literary source. Its value is in the authenticity, which is characterized by selectivity and represents another point of view. The essay brings the unique opportunity to get acquainted with witnesses of the wartime. At present this testimony is unknown or is being forgotten in the offical documents. The essay follows the researches of Jaromír Jech from the middle of the last century. If we compare the results of both researches, we get the view of the importance of forcible displacement of Czech inhabitants in a demarcated region. Result of this work is the analysis of the results obtained with the help of the modern approaches that are based on the method of the oral history, which is a part of the qualitative research, with an emphasis on general objectives and context. The essay brings new testimonies of events that have not been presented and published yet. It also simultaneously maps over the current state, i.e. the reflection of the forcible war persecution on the present times and its viability in the future, functionality of the generation transfers and the ways of commemoration. The final part of the thesis contains the supplementary text and illustrated appendix. Keywords: 2nd world war - Neveklov and its neighbourhoods - forcible displacement - collective memory - life story - oral history - instance Graun - commemoration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jana Štěpánková 1.55 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Jana Štěpánková 15.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jana Štěpánková 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jana Štěpánková 100 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Jana Štěpánková 480 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. 703 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 501 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.2 MB