velikost textu

Mediální obraz SSSR ve vybraných komunistických a lidoveckých týdenících v době tzv. třetí republiky (1945-1948)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz SSSR ve vybraných komunistických a lidoveckých týdenících v době tzv. třetí republiky (1945-1948)
Název v angličtině:
Media image of the Soviet Union in selected Communist and Christian Democratic weeklies during the Third Czechoslovak Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Daniel Mádr
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
Id práce:
147335
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sovětský svaz, SSSR, třetí republika, KSČ, ČSL, komunisté, lidovci, mediální obraz, diskurz, diskursivní analýza
Klíčová slova v angličtině:
Soviet Union, USSR, the Third Czechoslovak Republic, Communists, Christian Democrats, media image, discourse, discourse analysis
Abstrakt:
Práce se zabývá vybranými aspekty mediálního obrazu Sovětského svazu v době tzv. třetí republiky (1945-1948). Jejím cílem je analýza mechanismů konstrukce mediálního obrazu ve dvou týdenících Komunistické strany Československa a dvou týdenících Československé strany lidové. Dílčí cíl představuje snaha o komparaci podoby tzv. diskursu o SSSR mezi komunistickými a lidoveckými týdeníky a dále úsilí o případné zachycení diskursivní proměny ve sledovaném období. K dosažení cíle využíváme postupů kritické diskursivní analýzy inspirované návrhem J. P. Geeho. První část práce představuje historiografický nástin specifických socio-politických podmínek tzv. třetí republiky, jejichž vymezení slouží jako vodítko pro identifikaci diskursivních strategií. Druhá, teoreticko-metodologická kapitola podává základní přehled o konceptuálním rámcovém ukotvení, který je použit pro analýzu textů. Výzkumná část posléze identifikuje, že některé diskursivní aspekty obrazu SSSR se v průběhu času v komunistickém a lidoveckém pojetí rozrůzňují, jiné jsou odlišné hned od počátku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The paper deals with selected aspects of the media image of the Soviet Union during the Third Czechoslovak Republic. Its aim is to analyze the mechanisms of media image construction in two journals of the Communist Party of Czechoslovakia and in two weeklies of the Czechoslovak People´s Party. Partial aim represents an effort to compare the resemblance of discourse of the USSR between Communist and Christian Democratic journals and then effort to capture eventual changes of the discourse image during the analyzed period. To achieve the objective we use method of critical discourse analysis inspired by the design from the pen of J. P. Gee. The first part presents historiographical outline of specific socio-political conditions of the Third Republic. Second, theoretical and methodological chapter provides an overview of the conceptual framework embedding that is used for the text analysis. The research part identifies that some discursive aspects of the image of the USSR in Communist and Christian Democratic conception seem to be diversifying over time, others are different from the outset. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Daniel Mádr 1.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Daniel Mádr 367 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Daniel Mádr 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Daniel Mádr 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Sekera, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 4.03 MB