text size

Digitalizace autorských děl

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Digitalizace autorských děl
Titile (in english):
Digitisation of Copyrighted Works
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Michaela Mackovičová
Opponents:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
JUDr. Irena Holcová
Thesis Id:
147257
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
04/06/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
digitalizace autorských děl, iniciativa Digitální knihovny, projekt Google Books
Keywords:
digitisation of copyrighted works, initiative Digital Libraries, project Google Books
Abstract (in czech):
Resumé Digitalizace autorských děl Předložená diplomová práce pojednává o problematice digitalizování autorských děl. Cílem práce je podat ucelený pohled na fenomén digitalizace ve vztahu k autorským dílům z hlediska autorského práva České republiky a analyzovat dva digitalizační projekty za účelem identifikace problémů, případně i řešení, vyplývajících z praxe. Práce je členěna do pěti kapitol, přičemž každá z nich se věnuje jinému aspektu rozebírané problematiky. První úvodní kapitola se zabývá právním institutem autorského díla v podobě vymezené autorským zákonem České republiky. V pěti podkapitolách analyzuje pojem autorského díla, zkoumá právní fikci rozšiřující okruh chráněných statků a upřesňuje samostatné předměty ochrany v rámci kategorie díla autorského. Druhá úvodní kapitola zkoumá v rozmezí dvou podkapitol fenomén digitalizace ze skutkového hlediska. První podkapitola objasňuje pojem digitalizace a popisuje technickou stránku digitalizace, zatímco druhá podkapitola vymezuje fenomén vůči původně digitálnímu materiálu. Ve třetí kapitole se právní rovina autorského díla a skutková rovina digitalizace slévají do těžiskové otázky digitalizace autorských děl. Podrobnější právní rozbor se rozkládá do pěti podkapitol. První pojednává o digitalizaci autorských děl jako o rozmnožování, druhá zkoumá eventualitu zásahu do práva na nedotknutelnost díla, třetí v krátkosti zařazuje související způsoby užití děl a čtvrtá a pátá popisují možnosti výkonu tzv. práva na digitalizování díla bez souhlasu a se souhlasem nositele práv. Poslední dvě kapitoly práce zkoumají významné projekty hromadné digitalizace. Čtvrtá kapitola se konkrétně zaměřuje na veřejnou iniciativu Evropské unie s názvem Digitální knihovny. Za krátkou úvodní podkapitolou, opisující historii iniciativy a digitální knihovnu Europeana, následuje nosná, dále členěná podkapitola, která analyzuje vybrané právní problémy. Na základech obecně pojaté otázky digitalizace, zpřístupňování a uchovávání autorských děl se podkapitola věnuje těžisku v podobě specifických otázek užití osiřelých a komerčně nedostupných děl. Výklad doplňuje krátká stať o metodách shromažďování digitálního materiálu. Pátá kapitola se zabývá soukromým americkým projektem Google Books. Její první podkapitola o podobě služby a historii projektu tvoří úvod ke čtyřem dalším podkapitolám. Ty popisují zajímavý průběh soudních sporů ve Spojených státech amerických či reakci Evropské unie a členských států a přinášejí pohled českého autorského práva, následovaný souhrnným zhodnocením. Z rozboru digitalizačních projektů vyplývá otázka, zdali dnešní podoba autorského práva, které bylo koncipováno pro podmínky světa analogového, vyžaduje reformu z důvodu naplnění potřeb světa digitálního. Autorka v textu vyjadřuje názor, že změna práva je potřebná, neboť právní stav nevyhovuje stavu faktickému.
Abstract:
Summary Digitisation of Copyrighted Works The thesis deals with the issue of digitisation of copyrighted works. The aim of this work is to provide a comprehensive account of the digitisation phenomenon in relation to copyrighted works from the point of view of the Czech Copyright Act and to analyse two digitisation projects to identify practical issues and, if possible, solutions to these. The text is divided into five chapters, each of them dedicated to a different aspect of the topic presented. The first of the two introductory chapters focuses on the legal institute of copyrighted work as defined by the Copyright Act of the Czech Republic. The five subchapters analyse the concept of copyrighted work, examine legal fiction expanding the set of protected objects and specify the respective protected objects within the category of copyrighted works. The two subchapters comprising the following chapter study the phenomenon of digitisation from the factual point of view. The first subchapter describes the concept of digitisation, focusing on technical aspects, while the second one makes distinction between the digitisation and born-digital materials. The third chapter provides ground for merging the legal aspects of copyrighted works and the factual aspects of digitisation into the key issue of digitisation of copyrighted works. The detailed legal analysis is structured into five subchapters. The first discusses digitisation of copyrighted works as reproduction; the second explores possible infringement of the right to the integrity of the work; the third provides a brief overview of related categories of work exploitation; fourth and fifth describe possibilities of exercise of the so-called right to digitisation of work with and without consent of a right holder. The remaining two chapters study two notable mass digitisation projects. Fourth chapter is dedicated to the European Union’s public initiative named Digital Libraries. A short introductory subchapter describing the history of the initiative and the Europeana digital library is followed by the main, further structured subchapter that analyses selected legal issues. Based on general description of issues related to digitisation, making accessible, and preservation of copyrighted works, it focuses on specific issues of exploitation of orphan and out-of-commerce works. The commentary is concluded with a short section about methods of collecting digital materials. The topic of the fifth chapter is the US-based project Google Books. The first subchapter depicting purpose and history of the project serves as an introduction to the following four subchapters. These describe interesting development of legal processes in the United States of America and response from the European Union and its member states. Besides, they provide the Czech law’s point of view, followed by final evaluation. The analysis of the digitisation projects implies the question of whether the contemporary state of copyright law, originally conceived for analogue world, requires a reform to meet the needs of today’s world which is largely digital. The author expresses her opinion that revision of law is necessary, as the current state of law does not match the factual status.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Michaela Mackovičová 750 kB
Download Abstract in czech Mgr. Michaela Mackovičová 37 kB
Download Abstract in english Mgr. Michaela Mackovičová 18 kB
Download Opponent's review JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 102 kB
Download Opponent's review JUDr. Irena Holcová 118 kB
Download Defence's report 156 kB