velikost textu

Kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb. v rozhodovací praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb. v rozhodovací praxi
Název v angličtině:
Qualifications prerequisites contained in Act No. 137/2006 Coll., on Public Contract, as amended (hereinafter the “Act”), from the perspective of the judicial-making practice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Radoslav Lukovič
Vedoucí:
JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
147254
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zákon č. 137/2006 Sb., kvalifikační předpoklady, rozhodovací praxe
Klíčová slova v angličtině:
Act No. 137/2006 Coll., qualification prerequisites, decision-making practice
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce pojednává o prokázání splnění kvalifikačních předpokladů z pohledu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Cílem byla analýza jednotlivých druhu kvalifikačních předpokladů z pohledu v rozhodovací praxe soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Autor práce se zabýval i legislativními změnami, které sebou přinesla Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU. Zákon rozlišuje 4 základní druhy kvalifikačních předpokladů. Jedná se o základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady a čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti. K interpretaci jednotlivých ustanovení Zákona slouží základní zásady zadávacího řízení, tj. zásada rovného zacházení, zákazu diskriminace a transparentnosti. Na základě analýzy jednotlivých druhů kvalifikačních předpokladů autor navrhuje de lege ferenda následující změny: rozšíření základních zásad zadávacího řízení o zásady přiměřenosti a objektivity. Dále navrhuji, aby došlo k sjednocení úpravy správního a trestního trestání v otázce uveřejnění nepoctivých dodavatelů v seznamu se zákazem plnění veřejných zakázek. U objasnění kvalifikace dochází k nejednotnému postupu ze strany zadavatelů a zbytečnému vylučování dodavatelů. Proto doporučuji klást více důraz na tzv. zásadu 3E.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorous thesis deals with the fulfillment of qualification prerequisites from the perspective of Act No. 137/2006 Coll., on Public Contract, as amended (the "Act"). The aim was to analyze the various kinds of qualifications in terms of the practice of courts and the Office for Protection of Competition. The author also dealt with the legislative changes brought by Directive 2014/24/EU. Act distinguishes four basic types of qualification prerequisites. These are basic, professional and technical qualifications prerequisites and a solemn declaration of the economic and financial capacity to perform a public contract. The interpretation of the provisions of the Act serves the fundamental principles of the procurement procedure, i.e. the principle of equal treatment, non-discrimination and transparency. Based on the analysis of different types of qualifications prerequisites author proposes de lege ferenda following changes: extension of the basic principles of the procurement procedure on the principles of reasonableness and objectivity. I also suggest unifying regulation of administrative and criminal punishment publication of the issue of dishonest suppliers in the black list of persons banned to participate in the performance of public contracts. In clarification qualification there is a dispersed approach by the contracting authorities and unnecessary elimination suppliers. Therefore, I recommend placing more emphasis on the principle of 3E.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Radoslav Lukovič 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Radoslav Lukovič 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Radoslav Lukovič 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 464 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB