velikost textu

Vybrané problémy vrcholně středověké transformace moravsko-slezského pomezí (ve světle archeologických pramenů)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané problémy vrcholně středověké transformace moravsko-slezského pomezí (ve světle archeologických pramenů)
Název v angličtině:
Selected issues in the High Medieval transformation of the Moravian-Silesian border region (evidence from archeological sources)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Zezula, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Oponenti:
Michal J. Starski, Dr.
PhDr. Mgr. Jaroslav Podliska, Ph.D.
Konzultanti:
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Id práce:
147163
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
město|vesnice|12. a 13. století|osídlení – moravsko-slezské pomezí|vrcholně středověká transformace|keramická produkce
Klíčová slova v angličtině:
Town|village|12th and 13th century|settlement – Moravian-Silesian border region|High Medieval transformation|pottery production
Abstrakt:
Michal Zezula: Vybrané problémy vrcholně středověké transformace moravsko- slezského pomezí (na základě výpovědi archeologických pramenů) Práce je členěna do tří kapitol, které jsou věnovány moravsko-slezskému pomezí a jeho vrcholně středověké transformaci ve 13. století. Jedná se o region, který se po většinu raného středověku nacházel na hranici mezi raným českým a polským státem a po připojení k přemyslovským državám v závěru 12. století prošel zásadními změnami, jejichž symbolem je – v rámci českých zemí – časný vznik institucionálních měst. První kapitola se zaměřuje na raně středověké Holasicko a ves Holasovice, která poutá pozornost archeologického a historického bádání již více než 200 let. Na základě vyhodnocení starších odkryvů i nových výzkumů se podařilo prokázat význam lokality ve 2. polovině 12. století a v 1. polovině století následujícího. Zatímco pro objasnění role Holasovic v rámci piastovských státních struktur prozatím nejsou k dispozici relevantní archeologické informace, jejich postavení jako dílčího správního centra v rámci Přemyslovci ovládané provincie dokládají přítomnost dřevěné sakrální stavby, vznik raně gotického kostela a zeměpanského hospodářského a správního dvora. Ekonomickým centrem provincie se stala Opava založená mezi léty 1213-1220 v místě předlokační osady. Písemné i archeologické prameny ukazují dynamický rozvoj města v průběhu 13. století, zejména pak v jeho 2. a 3. třetině, kdy se stabilizovala urbanistická struktura města, vystavěny byly městská fortifikace a také důležité sakrální areály včetně mendikantských klášterů. Ve druhé kapitole představené výsledky archeologických výzkumů se dotýkají jednotlivých aspektů vývoje městského organismu a také hmotné kultury jeho obyvatel. Zvláštní pozornost je věnována keramické produkci, jejíž proměna odráží ekonomické i společenské změny, ke kterým ve sledovaném období dochází. Třetí kapitola je proto úžeji zaměřena na hrnčířskou pec odkrytou ve Velkých Heralticích, která je svázána se závěrečnou fází lokální raně středověké výrobní tradice možná již v určité míře ovlivněné novými importovanými vzory. město – vesnice – 12. a 13. století – osídlení – moravsko-slezské pomezí – vrcholně středověká transformace – keramická produkce město, vesnice, 12. a 13. století, osídlení – moravsko-slezské pomezí, vrcholně středověká transformace, keramická produkce
Abstract v angličtině:
Michal Zezula: Selected issues in the High Medieval transformation of the Moravian- Silesian border region (evidence from archeological sources) This study consists of three chapters and focuses on the Moravian-Silesian border region and its transformation during the High Middle Ages (in the 13th century). For most of the Early Middle Ages, this region lay on the boundary between the early Bohemian and Polish states, and after being annexed to the Přemyslid territories at the end of the 12th century it underwent fundamental changes, which are symbolized by the early emergence of institutionalized towns within the Bohemian Lands. The first chapter focuses on the Golensizi region in the Early Middle Ages, particularly on the village of Holasovice, which has attracted the attention of archeologists and historical researchers for over two centuries. Based on an assessment of older and more recent archeological discoveries and surveys, the significance of the location during the second half of the 12th century and the first half of the 13th century has been determined. Although there is at present no relevant archeological information which would provide evidence of the role played by Holasovice in the structures of the Piast state, its status as a local- level administrative centre in the Přemyslid-controlled province is revealed by the presence of a wooden sacred building, an Early Gothic church and an administrative centre for an estate belonging to the provincial lords. The town of Opava (Troppau), founded between 1213 and 1220 at the site of an existing precursor settlement, became the economic centre of the province. Documentary and archeological sources reveal that the town grew rapidly during the 13th century, especially from around the 1230s onwards, when its layout became stabilized, fortifications were built, and important sacred buildings were also constructed (including mendicant monasteries). The second chapter presents the results of archeological research with relevance to individual aspects of the development of the urban entity and the material culture of its inhabitants. Particular attention is paid to the production of pottery items, whose changing forms reflect changing economic and social circumstances during the period under investigation. The third chapter thus focuses more closely on a pottery kiln discovered in Velké Heraltice, which is connected with the final phase of the local Early Medieval tradition of pottery production – by which time the pottery may already have been to some extent influenced by new, imported models. Town, village, 12th and 13th century, settlement – Moravian-Silesian border region, High Medieval transformation, pottery production
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Zezula, Ph.D. 7.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Zezula, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Zezula, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michal Zezula, Ph.D. 322 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta Michal J. Starski, Dr. 1.86 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jaroslav Podliska, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 433 kB