velikost textu

Možnosti využití 3D rekonstrukčních vizualizací pro archeologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti využití 3D rekonstrukčních vizualizací pro archeologii
Název v angličtině:
The utilization of 3D computer reconstruction visualizations in archaeology
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Unger, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Mgr. Josef Wilczek, Ph.D.
Id práce:
147161
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
archeologie|3D počítačové modelování|rekonstrukce minulosti|vizuální komunikace|virtuální realita
Klíčová slova v angličtině:
archaeology|3D computer modeling|reconstruction of the past|visual communication|virtual reality
Abstrakt:
Mgr. Jiří Unger Možnosti využití 3D rekonstrukčních počítačových vizualizací pro archeologii Abstrakt disertační práce Pro zprostředkování informací a jejich interpretaci je v archeologii jedním z hlavních sdělovacích nosičů obrazové vyjádření. Nedávné zavedení digitálních technologií navíc vneslo do archeologických vizualizací zcela novou dimenzi. Ty se tak díky tomu staly trojrozměrnými, multifunkčními, virtuálními a interaktivními. Technologický pokrok neovlivnil pouze způsoby jak získávat a zpracovat data, ale značně rozšířil možnosti hledisek jejich zkoumání, kdy jde především o možnost simulovat různé aspekty ve virtuálním prostředí a vizualizovat je. Hned od počátku byla virtuální archeologie brána jako směr, který do archeologie vnese nové přelomové poznatky. Současná situace je ovšem taková, že 3D počítačové vizualizace jsou spíše brány jako oblíbené téma konferencí než jako standartní nástroj a většina prací o virtuální archeologii má stále potřebu obhajovat výhody 3D vizualizací pro obor. Disertační práce se proto zabývá teoretickými otázkami přípravy, organizace a analýzy vstupních dat pro tvorbu 3D rekonstrukčních počítačových modelů, řešením vizualizace nejistoty dat a důvěryhodnosti těchto modelů a výslednou formou jejich výstupů a prezentace včetně využití virtuální a rzšířené reality. Tyto aspekty jsou demonstrovány na 3D počítačových rekonstrukcích zhotovených autorem na základě dat historických pramenů (město Slaný v roce 1602), na základě archeologických nedestruktivních metod (hradiště v Libici nad Cidlinou), na základě klasické dokumentace archeologického výzkumu (oppidum Závist u Zbraslavi) a na základě dat laserového skenování (důlní areál v Dippoldiswalde). Disertační práce navrhuje možnosti řešení problematiky nejistoty v datech jednak prostřednictvím většího využívání a přímé inkorporace metod digitální dokumentace jako je více-snímková fotogrammetrie nebo laserové skenování do procesu tvorby počítačových rekonstrukcí. Zásadním je ovšem plné využití technik vizuální komunikace, kdy autor navrhuje koncipovat výstupy ze 3D rekonstrukčních počítačových modelů jako komplexnější soubor i dalších exaktních dat zprostředkovaných srozumitelnou grafickou formou. Zvolení grafického způsobu vyjádření může zrychlit interpretační proces, který se díky tomu stane snazší, názornější a výstižnější formou komunikace možností 3D počítačových modelů jak v rámci archeologie, tak i směrem k veřejnosti.
Abstract v angličtině:
Mgr. Jiří Unger The utilization of 3D computer reconstruction visualizations in archaeology Abstract of dissertation thesis The visual presentation is in the field of archaeology one of the main communication media for conveying information and interpreting it. The recent introduction of digital technologies has brought a whole new dimension to archaeological visualisations. As a result of this development, they become three-dimensional, virtual, multifunctional and interactive. Technological development moreover has not only influenced the way how to retrieve and process the data, but greatly expanded as well the ability to simulate and visualize their different aspects in virtual environment. Since the beginning the virtual archaeology has been taken as direction that would bring new groundbreaking knowledge into the archaeology. However, the current situation is that 3D computer visualizations are just popular conference theme than a standard tool of archaeology as a science, and most works on virtual archaeology still needs to advocate the benefits of 3D visualizations. Therefore, the dissertation thesis try to deal with theoretical issues of preparation, organisation and analysis of input data in the process of creation of 3D reconstruction computer models, then with possible solutions of visualization of uncertainty of data and the credibility of the models and with form of their results and presentations, including the use of virtual and augmented reality. All these aspects are demonstrated on 3D computer reconstructions made by author and based on different type of input data, such as on historical sources (the town Slaný in 1602), non-destructive archaeological survey (fortified site Libice nad Cidlinou), classical archaeological field documentation (oppidum Závist u Zbraslavi) or on the laser scanning data (medieval mine in Dippoldiswalde). The dissertation thesis proposes for solving the issue of data uncertainity greater use and direct incorporation of digital documentation methods such as multi-image photogrammetry or laser scanning into the process of creating computer reconstructions. However, it is essential to make full use of visual communication techniques, where the author proposes to design the outputs from 3D reconstruction computer models as a more complex set of more exact data presentation mediated in graphic form. Choosing of a graphical way of expression can spped up the interpretation process, makes it easier, more illustrative and concise when communicating the possibilities of 3D computer models both within archaeology and towards to public.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Unger, Ph.D. 29.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Unger, Ph.D. 291 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Unger, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jiří Unger, Ph.D. 540 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. 518 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. 238 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Wilczek, Ph.D. 2.56 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 492 kB