velikost textu

Mince 9. a 10. století v archeologických nálezech z českých zemí a jejich přínos pro počátky našich dějin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mince 9. a 10. století v archeologických nálezech z českých zemí a jejich přínos pro počátky našich dějin
Název v angličtině:
Coins of the 9th and 10th centuries in archaeological discoveries from the Czech lands and their contribution to the beginning phase of the Czech history
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Luboš Polanský
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
Oponenti:
PhDr. Eduard Šimek, CSc.
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Jiří Militký
Id práce:
147160
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nálezy|denáry|chronologie|typologie|ikonografie|epigrafika|dějiny|Čechy|Morava|Bavory|9. století|10. století
Klíčová slova v angličtině:
finds|deniers|chronology|typology|iconography|epigraphy|history|Bohemia|Moravia|9th century|10th century
Abstrakt:
Mince 9. a 10. století v archeologických nálezech z českých zemí a jejich přínos pro počátky našich dějin Disertační práce je věnována nálezům mincí 9. a 10. století v českých zemích. Jejich archeologický kontext a podrobné numismatické zpracování přinášejí nové poznatky, které umožňují doplnit či upřesnit naše znalosti raně středověkých českých dějin. Nálezy mincí z období před zaražením první české mince, tedy z 9. a 1. poloviny 10. století, doznaly v poslední době velký nárůst. Chronologicky je lze rozdělit do tří fází: staročeské, staromoravské a raně přemyslovské, kterým se věnuje první kapitola Nálezy mincí před počátkem české ražby. Přináší výsledky ukazující na odlišný monetární vývoj Čech a Moravy v této době. Nové nálezy naznačují specifické postavení Čech ve vztahu k bavorskému jádru francké říše. To vrcholí ražbou prvních českých mincí v průběhu 1. poloviny 60. let 10. století. Nejstarším českým denárům 2. poloviny 10. století je věnována druhá kapitola Počátky českého mincovnictví ve světle nových a revize starých nálezů. V úvodní části rekapituluje starší názory a podrobně rozebírá argumentaci nových hypotéz vyslovených na téma Datování počátků českého mincovnictví a chronologie typů. Rozbor složení především zahraničních nálezů přináší upřesnění data počátků ražby českých denárů mezi léta 962 a 965. Datace počátků, spolu s relativní chronologií variant známou z rozboru mincí a datací nejstarších nálezů, pak umožňuje alespoň rámcově absolutně datovat pořadí jednotlivých typů prvních českých denárů. Druhá část Nálezy denárů 10. století v českých zemích přináší nejprve souhrn všech podchycených nálezů mincí 10. století z území Čech a Moravy. Poté představuje, pro jednotlivé země odděleně, vybrané depoty denárů 2. poloviny 10. století. Prezentuje především nové nálezy z poslední doby, ať již v podobě předběžné zprávy, částečného, či kompletního zpracování, ale také revize či dodatky starších nálezů. Obecnější otázky spojené s počátky českého mincovnictví zahrnuje třetí část České mincovnictví konce 10. století. Řeší problematiku tzv. blíže nepřiřazených denárů, organizace českého mincovnictví na příkladu počátků ražeb na Vyšehradě a v Olomouci, rozpoznání jmen mincmistrů, ražby třetího pražského biskupa Thiddaga, nevládních ražeb Slavníkovců Soběslava a Vojtěcha, a ražby s nejistým původem. Výsledky a přínos zpracování nálezů a těchto sond do jednotlivých problematik pro českou historii pak sumarizuje závěrečná kapitola Počátky českých dějin ve světle numismatického poznání. Klíčová slova: nálezy; denáry; chronologie; typologie; ikonografie; epigrafika; dějiny; Čechy; Morava; Bavory; 9. století; 10. století.
Abstract v angličtině:
Coins of the 9th and 10th centuries in archaeological discoveries from the Czech lands and their contribution to the beginning phase of the Czech history. The dissertation is focused on coins of the 9th and 10th centuries found on the territory of the Czech lands. Their archaeological context and detailed numismatic description bring new data, which can help to complete and precise our knowledge of the early medieval phase of the Czech history. Number of coins dating to the period before production of the first issues in the Czech lands (i.e. the coins of the 9th century and the first half of the 10th century) discovered on the mentioned territory increased. Their chronology is the following: the Old- Bohemian phase, the Old-Moravian phase and the Early Přemyslid phase, which is described in the first chapter of the dissertation – Coin finds before the beginning of the coinage in the territory of the Czech lands. The text brings results pointing to different monetary development of Bohemia and Moravia of that period. The new finds indicate a specific role of Bohemia in relationship with the Bavarian centre of the Frankish Empire. This situation culminates in production of the first coins in the Czech lands during the first half of the 960s. The second chapter of the dissertation – Beginning of the coinage in the territory of the Czech lands in light of the new and revised older finds – is dedicated to the earliest deniers of the second half of the 10th century produced in the territory of the Czech lands. In the starting part of the chapter, older theories are summarized, and argumentation of the new hypothesis is studied in detail – all concentrated in the part called Dating of the beginning of the coinage in the territory of the Czech lands and chronology of types. Above all, analysis of content of the foreign finds brings specification of data for the beginning of production of the deniers in the Czech lands, i.e. for the period of 962-965. Dating of the beginning phase, together with relative chronology of coins and dating of the earliest finds, can help in rough absolute dating of sequence of the individual types of the first deniers in the Czech lands. The second part of the chapter – Finds of the deniers of the 10th century in the Czech lands – brings survey of all registered coins of the 10th century found on the territory of Bohemia and Moravia. Then selected hoards of deniers of the second half of the 10th century are presented for the particular territories separately. Especially, new recent finds are described, either in form of preliminary reports, or as partly or completely finished results and revisions or additions to the older finds. General questions connected with the beginning of the coinage in the territory of the Czech lands are incorporated in the third chapter – The coinage in the territory of the Czech lands at the end of the 10th century. It is focused on problems connected with the so- called unclassified deniers, organization of the coinage in the Czech lands based on examples of the beginning of the striking process in Vyšehrad and Olomouc, classification of the mint- masters´ names, the coins of the third Prague Archbishop Thiddag, the non-governmental issues of the Slavníkid rulers Soběslaus and Vojtěch (Adalbert), and the coins of unclear origin. Results and contribution of the studied finds and the views in the particular fields to the Czech history are summarized in the final chapter – Beginnings of the Czech history in light of the numismatic data. Key words: finds; deniers; chronology; typology; iconography; epigraphy; history; Bohemia; Moravia; 9th century; 10th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Luboš Polanský 37.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Luboš Polanský 280 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Luboš Polanský 282 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Mgr. Luboš Polanský 477 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. 854 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eduard Šimek, CSc. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Mařík, Ph.D. 728 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 503 kB