velikost textu

Historie a orální tradice Altajských Urianchajců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie a orální tradice Altajských Urianchajců
Název v angličtině:
History and Oral Tradition of Altai Uriankhains
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Srba
Školitel:
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Id práce:
147127
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav asijských studií (21-UAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Altajští Urianchajci|Ojraté|orální tradice|orální historie|mongolistika
Klíčová slova v angličtině:
Altain Uriankhais|Oirats|oral tradition|oral history|Mongolian studies
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce Ondřej Srba Historie a orální tradice Altajských Urianchajců Předmětem disertační práce je západomongolské etnikum Altajských Urianchajců a té matem prá jejich orá tradice jako historický pramen. Cí ce lní lem prá je ce strukturovaný popis živé orální tradice týkající se historie Altajských Urianchajců na základě vlastního terénního výzkumu. Zpracování zachycené orální tradice zahrnuje částečný přepis a překlad nahrávek, pokus o strukturovaný popis obsahu orální tradice, její formá ch vlastnostía vý ch lní znamu pro jejínositele. Ke klasifikaci obsahu orá lní tradice jsem zvolil kritérium postav lokální historie, sekundárně hledisko genealogií a té migrací. Na dílčích případových studiích naznačuji srovnání její výpovědní ma hodnoty s dochovaný archivní prameny. mi mi Klíčová slova: Altajští Urianchajci, Ojraté, orální tradice, orální historie, mongolistika
Abstract v angličtině:
Abstract of the dissertation thesis Ondřej Srba History and Oral tradition of Altain Uriankhais The object of this dissertation thesis is the Western Mongolian ethnic subgroup of Altain Uriankhais and its subject is their oral tradition as a source of history. The objective of the work is a structured description of the living oral tradition concerning the history of Altain Uriankhais based on my own fieldwork. The processing of the recorded oral tradition includes a partial transcription and translation of the recordings and an attempt to systematically describe the content of the oral tradition, its formal features and the meaning for the tradition bearers. As a main criterium to describe the content of the oral tradition I chose personalities of the local history, secondarily genealogies and the issue of migrations. On the example of partial case studies, I assess the information provided by the oral tradition in comparison with preserved archive sources. Keywords: Altain Uriankhais, Oirats, oral tradition, oral history, Mongolian studies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Srba 31.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ondřej Srba 24.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Srba 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Srba 89 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ondřej Srba 392 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D. 1.44 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.33 MB