velikost textu

Mezi tradicí a modernitou: město v průmyslovém věku. Severočeská architektura v první polovině 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezi tradicí a modernitou: město v průmyslovém věku. Severočeská architektura v první polovině 20. století
Název v angličtině:
Between tradition and modernity: City in the industrial age. North Bohemian architecture in the first half of the 20th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Zeman
Školitel:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.
Id práce:
147108
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Architektura, urbanismus, severní Čechy, Sasko, Liberec, Ústí nad Labem, Jablonec nad Nisou, Plzeň, Saská Kamenice, německy hovořící architekti
Klíčová slova v angličtině:
Architecture, urbanism, Northern Bohemia, Saxony, Liberec, Ústí nad Labem, Jablonec nad Nisou, Plzeň, Chemnitz, German-speaking architects
Abstrakt:
Abstrakt Severočeská průmyslová oblast, osídlená především německým obyvatelstvem, prošla od poloviny 19. století nebývalým urbanistickým a demografickým růstem. Zásadní zlom znamenal především nástup průmyslové revoluce, neboť nejvýrazněji se na její podobě podepsala následující období. Charakteristickým znakem zdejších měst je překotný urbanistický rozvoj, který šel ruku v ruce se stavebním kvasem. Tím vznikla působivá skrumáž vzájemně koexistujících průmyslových areálů, honosných vil, pompézních veřejných budov, velkorysých zahradních čtvrtí a maloměstské zástavby, vytvářející zdejšího svérázného genia loci. Pohraniční oblasti byly již odedávna rušnou křižovatku kultur, dějin a ideologií, v níž se mísili a vzájemně ovlivňovali Češi, Němci a Židé a odráží tak složité etnické vztahy na území dnešní České republiky. Práce se zaměřuje na architekturu českých Němců, která tvořila přirozený protipól architektuře české majority. Jejím cílem je tento „druhý proud" kultury zasadit do širšího středoevropského kontextu, najít a definovat specifika stavební produkce českých Němců. Za tímto účelem byla zvolena trojice průmyslových aglomerací, Ústí nad Labem, Liberec a Jablonec nad Nisou, které jsou zároveň srovnány s obdobnými lokalitami v českém (Plzeň) i německém (Saská Kamenice) prostředí.
Abstract v angličtině:
Abstract From the mid-nineteenth century the North Bohemian industrial area, populated mostly by Germans, experienced an unprecedented urban and demographic growth. The onset of the industrial revolution meant a major breaking point, in particular because the following periods shaped it most notably.The characteristic trait of the cities is a precipitous urban development with building boom. Thereby an impressive scrum of mutually coexisting industrial complexes, palatial villas, spectacular public buildings, generous garden districts and small town housing projects originated, creating the peculiar local genius loci. The border areas have always been a busy crossroads of cultures, histories and ideologies, in which Czechs, Germans and Jews mingled and interacted with each other, and thus they reflect the complex ethnic relations in the territory of today's Czech Republic. The Thesis focuses on the architecture of Czech Germans which formed the natural counterpart to the architecture of the Czech majority. The aim is to set this „second stream" of culture into a wider Central European context and find and define the specifics of the buildings production of Czech Germans. For this purpose, the trio of industrial agglomerations Usti nad Labem, Liberec and Jablonec nad Nisou was chosen, which are also compared with similar localities in the Czech (Pilsen) and Germany (Chemnitz) environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Zeman 76.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Zeman 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Zeman 65 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jaroslav Zeman 1.34 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Macek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. 364 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. 746 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 874 kB