velikost textu

Symbolika hrobov so zbraňami na konci eneolitu a na začiatku staršej doby bronzovej na území Čiech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Symbolika hrobov so zbraňami na konci eneolitu a na začiatku staršej doby bronzovej na území Čiech
Název v češtině:
Symbolika hrobů se zbraněmi na konci eneolitu a na začátku starší doby bronzové na území Čech
Název v angličtině:
Symbolism of graves with weapons at the end of the Aeneolithic and at the beginning of the Early Bronze Age in the territory of Bohemia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Katarína Petriščáková
Školitel:
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Mgr. et Mgr. Petr Limburský, Ph.D.
Id práce:
147077
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění přílohy práce bylo odloženo do 11.9.2022
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
pozdní eneolit|starší doba bronzová|hroby|zbraně|nástroje|symboly
Klíčová slova v angličtině:
Late Eneolithic Period|Early Bronze Age|graves|weapons|tools|symbols
Abstrakt:
Cílem této práce je postihnout změny na konci eneolitu na počátku doby bronzové na základě analýzy hrobů se zbraněmi možnosti (limity) poznání hrobů bojovníků na území Čech. Konec ován dvěma se šňůrovou zvoncovitými poháry, na podkladu kterých se vyvinula časně bronzová civilizace, charakterizována v našem prostoru únětickou kulturou. V přechodném období se ve zvýšené míře objevují hroby se specifickými přídavky, které můžeme nazvat pojmem zbraně. Zbraně jsou spojovány s atributy vojenství které podle nejnovějších teorií sehrávalo aktivní úlohu v prehistorické společnosti. Identifikace vojenství v archeologických pramenech bývá značně problematická. Pozůstává převážně z několika důkazů, ke kterým patří: hroby bojovníků se specializovanými zbraněmi, typické fortifikace , pozůstatky bojišť, ikonografické a písemné prameny. V našich podmínkách se pozornost soustřeďuje na hroby se zbraněmi nedostatku ostatních zmíněných entit. Klíčová slova: pozdní eneolit, starší doba bronzová, hroby, zbraně, nástroj
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this study is to describe the changes at the end of the Aeneolithic period and at the beginning of the Bronze Age, on the basis of the analysis of graves with weapons and the possibilities (limits) of identifying the warrior graves in Bohemia. The end of the Aeneolithic is characterized by two cultural complexes, the Corded Ware Culture and the Bell Beaker Culture, on which the Early Bronze civilization evolved, characterized by the Únětice Culture in our context. It is in this transitional period, that graves with specific goods appear increasingly, and we can finally call these as true weapons. Weapons are associated with warfare attributes that, according to the latest theories, played an active role in prehistoric society. The identification of the warfare in archaeological sources is, however, often not without problems. Several types of evidence can be consulted: graves of warriors with specialized weapons, typical fortifications (ramparts), remains of battlefields, iconographic and written sources. In our conditions, the focus is on graves with weapons, due to the lack of other mentioned entities. Keywords: Late Aeneolithic, Early Bronze Age, graves, weapons, tools, symbols
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Katarína Petriščáková 2.89 MB
Stáhnout Příloha k práci Katarína Petriščáková 15.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Katarína Petriščáková 283 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Katarína Petriščáková 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Katarína Petriščáková 570 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. 1.31 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. 1.24 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 512 kB