velikost textu

Nové přístupy v prezentaci a popularizaci archeologie. Výzkum didaktických aspektů současné role archeologie ve společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové přístupy v prezentaci a popularizaci archeologie. Výzkum didaktických aspektů současné role archeologie ve společnosti
Název v angličtině:
New Approaches in Presentation and Popularization of Archaeology. Research of the Didactic Aspects of the Archaeological Contribution to Contemporary Society
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Veronika Mikešová
Školitel:
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Oponenti:
Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Id práce:
147074
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prezentace|archeologie|popularizace|vzdělávání|didaktika|komunikace|multimédia|věda a veřejnost|digitální technologie
Klíčová slova v angličtině:
archaeology|popularisation|education|didactics|communication|science and the public|digital technologies|multimedia
Abstrakt:
Anotace Práce se zaměřuje na nové přístupy v popularizaci archeologie v kontextu jejího přínosu pro společnost 21. století. Výzkumným problémem je didaktická transformace archeologických pramenů pro potřeby efektivní popularizace oboru. Ta je nahlížena jako komplex interdisciplinárních postupů, které vedou k mnohavrstevnatému využití poznatků vědního oboru archeologie širokou veřejností. Autorka v celé práci zdůrazňuje, že popularizace nemá pouze prezentační, ale také silně edukační charakter. Z toho důvodu se pokouší o aplikaci poznatků oborové didaktiky a muzejní a zážitkové pedagogiky na obousměrnou komunikaci s veřejností (tzv. “public archaeology”). Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. První část s využitím poznatků mimo jiné z historie, sociologie a filozofie analyzuje známé i opomíjené aspekty popularizace archeologie a zasazuje je do širšího vzdělávacího rámce. Část druhá se věnuje novým přístupům a metodám v rámci zvolené problematiky a obsahuje modelové příklady dobré praxe a také sedm rozsáhlých kazuistik. Ty slouží k detailnímu vhledu do tématu a prezentují popisované metody efektivní popularizace v praxi. Autorka tak pomocí triangulace teoretické a kvalitativní analýzy, akčního výzkumu a reflektivní praxe přispěla k otázce role archeologie v současné společnosti a metodologii efektivního naplňování této role. Klíčová slova archeologie, popularizace, vzdělávání, didaktika, komunikace, multimédia, digitální technologie, věda a veřejnost
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis concentrates on new approaches in the popularization of archaeology in the light of its social contribution to the society of the 21st century. Its main research issue is the problem of didactical transformation of the archaeological data and knowledge for the needs of an efficient popularization of the discipline. An effective popularization is considered to be a complex of interdisciplinary processes leading to a multi-layered usage of archaeological in-formation and data by the general public. The author as well emphasizes the substantial educational dimension of archaeological popularization. According to this fact she tries to apply the pieces of knowledge gained from field didactics, museum education and experiential learning on the duplex communication with general public. Thesis consists form a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with information and experiences from public archaeology, history, sociology and philosophy and analyses both familiar and neglected roles of archaeology within the contemporary society and situates them into a broader educational context. The second – practical – part of the thesis focuses on new approaches, methods and themes within the research issue, and introduces several model examples of good praxis as well as seven detailed case studies on an efficient archaeological popularization with detailed description of didactics methods used. By the conjunction of results of the triangulation of theoretical and qualitative analysis, active research and reflexive practice, the author has contributed to the determination of the role of archaeology in contemporary society as well as to the methodology of an efficient fulfillment of this role. Key words: archaeology, popularisation, education, didactics, communication multimedia, digital technologies, science and the public
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Mikešová 7.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Mikešová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Mikešová 117 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Veronika Mikešová 373 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 2.09 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 439 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 784 kB