velikost textu

Horní a geologické právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Horní a geologické právo
Název v angličtině:
Czech mining law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ondřej Trojan
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponent:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Id práce:
147068
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Tato rigorózní práce se zaměřuje na horní a geologické právo v České republice a svou pozornost soustředí zejména na ochranu životního prostředí. Tato práce se skládá z šesti kapitol, které se zabývají různými částmi horního a geologického práva v České republice. První kapitolou je úvod, po kterém následuje uvedení základů geologie a charakteristika geologické stavby a těžby nerostů v České republice. Třetí kapitola se zabývá historickým vývojem horního práva od raného středověku až do současnosti. Čtvrtá kapitola této práce analyzuje platnou právní úpravu horního a geologického práva v České republice, a to zejména s ohledem na ochranu životního prostředí. Pátá kapitola provádí kritický rozbor povinností vyplývajících z horního a geologického práva, které musí osoby splnit, aby mohly přistoupit k vyhledávání, průzkumu a následné těžbě nerostů, přičemž důležitým aspektem tohoto rozboru je důsledné posuzování, zda tyto povinnosti postačují k zajištění dostatečné ochrany životního prostředí. U některých z těchto povinností existuje obava, že nejsou dostatečnou zárukou ochrany životního prostředí, a tato práce proto navrhuje konkrétní změny právních předpisů, které by takovou garanci poskytly. Zároveň je také podrobně rozebrána role jednotlivých orgánů státní správy v rámci hornictví v České republice. Závěr této práce je uveden v šesté kapitole, kde je provedeno shrnutí a také úvaha o případných změnách, která práci uzavírá konstatováním, že s ohledem na stáří předpisů horního a geologického práva by již mělo dojít k vydání zcela nových zákonů, které by nahradily zákony z roku 1988.
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of this rigorous thesis is geology and mining law in the Czech Republic with respect to environmental protection. This thesis is composed of six chapters dealing with different aspects of geology and mining law in the Czech Republic. Chapter One is an introduction and the following chapter Two defines bases of geology, the rock environment characteristic and extraction of mineral resources in the Czech Republic. Chapter Three describes a history of mining law in the Czech Republic from medieval times to the present. Chapter Four contains an analysis of effective geology and mining law in the Czech Republic with respect to environmental protection. Chapter Five focuses on a deep analysis of duties resulting from effective geology and mining law for persons who want to do mineral resources identification, geological survey and extraction of mineral resources. The important point of view of this analysis is if these duties are sufficient enough to provide adequate environmental protection. There is a presumption that some of these duties do not guarantee enough effective environmental protection that is why this thesis contains proposals for making concrete legislative changes of legal regulations in force. This chapter also contains an analysis of important state administrative bodies role in geology and mining in the Czech Republic. Conclusions are presented in Chapter Six. It contains summary and hypothesis about proposed changes in geology and mining law. The final conclusion is that completely new legislation should by passed because current laws are obsolete due to the fact that they were passed in 1988.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Trojan 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Trojan 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Trojan 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB